ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารงานวิทยุชุมชนควนเนียง ตำบลบางเหรียง และวิทยุชุมชนชวาทอง ตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานวิทยุชุมชนควนเนียง ตำบลบางเหรียง และวิทยุชุมชนชวาทอง ตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : เจริญเนตร แสงดวงแข
คำค้น : วิทยุชุมชน -- ไทย -- สงขลา , วิทยุชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน , Community radio -- Thailand -- Songkhla , Community radio -- Citizen participation
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51898
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์3 ประการ คือ (1) เพื่อเข้าใจการบริหารงานของวิทยุชุมชนในจังหวัดสงขลาทั้ง 2 แห่ง (2) เพื่อทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน ในกระบวนการดำเนินงานวิทยุชุมชน (3) เพื่อทราบถึงบทบาท และประโยชน์ของวิทยุชุมชนทั้ง 2 แห่ง โดยใช้วิธีการวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การวิเคราะห์เอกสาร และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า วิทยุชุมชนความเนียง ตำบลบางเหรียง มีการบริหารงานทามาจากคนในชุมชน มีโครงสร้างการบริหารงานที่นำเอาแนวคิดวิทยุชุมชนมาใช้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากกลุ่มผู้บริหารและอาสาสมัครมีความเข้าใจเรื่องวิทยุชุมชนเป็นอย่างดีจากการผ่านการจัดทำเวทีประชาคมรวม 6 ครั้ง มีการเปิดโอกาสให้คนสนชุมชนมีส่วนร่วมครบทั้ง 3 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต และการมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและกำหนดนโยบาย วิทยุชุมชนความเนียงได้ทำบทบาทน้าที่บรรลุดังวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ โดยบทบาทหน้าที่ที่ทำมากทีสุด คือ เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ส่วนประโยชน์ของวิทยุชุมชนควนเนียง ประโยชน์ที่เห็นเด่นชัด คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชน กรณีของวิทยุชุมชนชวาทอง ตำบลบ้านนา พบว่า มีการบริหารงานที่มาจากคนในครอบครัว มีโครงสร้างการบริหารงานที่ยังไม่ได้นำเอาแนวคิดวิทยุชุมชนมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากมีผู้บริหารยังมีความรู้เรื่องวิทยุชุมชนที่ไม่ชัดเจนนัก การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมมีเพียง 2 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร และการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต วิทยุชุมชนชวาทองได้ทำบทบาทหน้าที่บรรลุดังวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ โดยบทบาทหน้าที่ที่ทำมากที่สุด คือ เป็นการเลือกในการรับฟังสื่อวิทยุของคนในชุมชนส่วนประโยชน์ของวิทยุชุมชนชวาทอง ประโยชน์ที่เห็นเด่นชัด คือ การให้ความบันเทิง

บรรณานุกรม :
เจริญเนตร แสงดวงแข . (2549). การบริหารงานวิทยุชุมชนควนเนียง ตำบลบางเหรียง และวิทยุชุมชนชวาทอง ตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจริญเนตร แสงดวงแข . 2549. "การบริหารงานวิทยุชุมชนควนเนียง ตำบลบางเหรียง และวิทยุชุมชนชวาทอง ตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจริญเนตร แสงดวงแข . "การบริหารงานวิทยุชุมชนควนเนียง ตำบลบางเหรียง และวิทยุชุมชนชวาทอง ตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
เจริญเนตร แสงดวงแข . การบริหารงานวิทยุชุมชนควนเนียง ตำบลบางเหรียง และวิทยุชุมชนชวาทอง ตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.