ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว
นักวิจัย : วิชุดา สายสมุทร
คำค้น : การท่องเที่ยว -- วารสาร , การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน , การท่องเที่ยวโดยชุมชน , Travel -- Periodicals , Sustainable tourism
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52104
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และปัจจัยการสร้างเนื้อหาของกองบรรณาธิการของนิตยสาร อ.ส.ท. Nature Explorer และหนีกรุง โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ การศึกษาเนื้อหาที่ครอบคลุมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคล ได้แก่ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการและช่างภาพ ผลการวิจัยพบว่า นิตยสารท่องเที่ยวให้น้ำหนักในการนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสนองต่อความพึงพอใจของผู้อ่าน ในการได้รับประสบการณ์อันสวยงามจากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเพิ่มประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากกว่าเนื้อหาการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและความสำคัญของความเป็นอยู่ของชุมชนผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่นำไปสู่การปฎิบัติของผู้อ่านตามทฤษฎีพฤติกรรมแบบแผน ผลการวิจัยพบเนื้อหาสนับสนุนความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมปริมาณมาก (Behavioral beliefs) คือความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่นำเสนอเนื้อหาสนับสนุนความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) คือการให้ความสำคัญต่อบุคคลผู้สนับสนุนการทำพฤติกรรม และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) คือเนื้อหาเกี่ยวกับเวลาและโอกาสที่เอื้อให้ผู้อ่านแสดงพฤติกรรมในปริมาณน้อย ทำให้กระบวนการรับรู้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การทำพฤติกรรมไม่เกิดเป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเสนอเนื้อหาของกองบรรณาธิการประกอบด้วยการได้รับการสนับสนุนจากโฆษณา ความชำนาญของนักเขียนและช่างภาพ แหล่งข้อมูลมาจากสื่ออินเตอร์เนท ไกด์บุ๊ค หนังสือและสื่อบุคคล แต่ปัจจัยการเข้าใจนิยามการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกองบรรณาธิการซึ่งมีความแตกต่างกันไม่มีผลต่อการนำเสนอเนื้อหา ส่วนปัจจัยภายนอกองค์กรคือกระแสสังคม แคมเปญท่องเที่ยวของททท. และความต้องการของผู้อ่าน

บรรณานุกรม :
วิชุดา สายสมุทร . (2556). การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชุดา สายสมุทร . 2556. "การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชุดา สายสมุทร . "การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
วิชุดา สายสมุทร . การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.