ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์โดยใช้ตัวทำละลายผสม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์โดยใช้ตัวทำละลายผสม
นักวิจัย : กษมา จันทรทิพย์
คำค้น : วัสดุเชิงประกอบ , ไทเทเนียมไดออกไซด์ , Composite materials , Titanium dioxide
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิศานาถ ไตรผล , รักชาติ ไตรผล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51752
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการเตรียมฟิล์มวัสดุเชิงประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์ poly [2-methoxy, 5-(2'-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene] (MEH-PPV) และ poly (3-hexylthiophene-2,5-dilyl) (P3HT) สำหรับนำไปใช้งานในอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก โดยใช้ตัวทำละลายผสมระหว่างคลอโรเบนซีนหรือคลอโรฟอร์มกับแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยให้ไทเทเนียมไดออกไซด์การกระจายตัวในเมทริกซ์ของพอลิเมอร์ได้ดีขึ้น โดยศึกษาการกระจายตัวของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ทั้งในสารแขวนลอยและในฟิล์มวัสดุเชิงประกอบ สัณฐานวิทยาของฟิล์ม สมบัติการดูดกลืนแสงที่บ่งบอกถึงการจัดเรียงตัวของสายโซ่พอลิเมอร์ภายในฟิล์ม และสมบัติการคายแสงที่สัมพันธ์กับการแยกประจุของฟิล์ม ซึ่งจากการทดลองพบว่า แอลกอฮอล์ช่วยให้อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์กระจายตัวได้ดีขึ้นในตัวทำละลายคลอโรเบนซีน และเมื่อทำการเตรียมและศึกษาสมบัติของฟิล์มวัสดุเชิงประกอบพบว่า การใช้ตัวทำละลายผสมคลอโรเบนซีน/แอลกอฮอล์ที่มีหมู่ไฮโดรคาร์บอนสั้นทำให้ฟิล์มวัสดุเชิงประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีมีค่าความเข้มแสงของการคายแสงลดลง แสดงถึงการแยกประจุที่ดีขึ้น เนื่องจากไทเทเนียมไดออกไซด์กระจายตัวได้ดีขึ้น ในขณะที่แอลกอฮอล์ที่มีหมู่ไฮโดรคาร์บอนยาวจะเกิดการตกค้างในฟิล์มและขัดขวางการแยกประจุ อย่างไรก็ดีเมื่อใช้คอนจูเกตพอลิเมอร์พี3เอชที การเติมแอลกอฮอล์จะทำให้เกิด self-assembly ของพอลิเมอร์และแยกเฟส ทำให้ค่าความเข้มแสงของการคายแสงของฟิล์มไม่ลดลง เมื่อศึกษาในระบบของตัวทำละลายคลอโรฟอร์มพบว่า การเติมแอลกอฮอล์ไม่ส่งผลต่อการกระจายตัวของอนุภาค จึงทำให้ฟิล์มวัสดุเชิงประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์/เอ็มอีเอช-พีพีวีมีสมบัติการคายแสงใกล้เคียงกัน นอกจากนี้อัตราการระเหยที่แตกต่างกันของตัวทำละลายยังส่งผลต่อการจัดเรียงตัวของอนุภาคในฟิล์มวัสดุเชิงประกอบ ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าความเข้มแสงของการคายแสงที่สัมพันธ์กับการแยกประจุของฟิล์ม

บรรณานุกรม :
กษมา จันทรทิพย์ . (2554). การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์โดยใช้ตัวทำละลายผสม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กษมา จันทรทิพย์ . 2554. "การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์โดยใช้ตัวทำละลายผสม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กษมา จันทรทิพย์ . "การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์โดยใช้ตัวทำละลายผสม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
กษมา จันทรทิพย์ . การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์โดยใช้ตัวทำละลายผสม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.