ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1-4 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1-4 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
นักวิจัย : ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ
คำค้น : การวัดและประเมินผล การทดสอบ การจัดการข้อมูล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เมื่อวิเคราะห์ปัญหาซึ่งมีมากมายในระบบการศึกษาไทย จำเป็นที่ผู้มองเห็นปัญหาต้องมองการแก้ปัญหาด้วย หากวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับกลไกการวัด-ทดสอบ-ประเมินติดตามผู้เรียน ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางเป็นแนวทางที่ถูกต้อง แต่ผลการทดสอบที่เกิดขึ้นจะต้องมีการนำมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ไม่ใช่นำผลการทดสอบมาประกาศ (เสมือนการประจาน) แล้วนำไปเป็นการตัดสินการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ไม่เป็นการพัฒนา ดังนั้นโครงการวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาการนำผลการวัด-ทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดการข้อมูลที่ได้จากการทดสอบความรู้ ทักษะที่ผู้เรียนที่ทำไม่ได้ จุดอ่อน ขาดหาย เพื่อเสนอจุดอ่อนเหล่านั้นให้แก่พื้นที่เขตการศึกษา โรงเรียน ครู จะได้เข้าใจและหาวิธีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นตามแนวทางมาตรฐานการทดสอบ (เป็นเงื่อนไขที่ยอมรับว่า หากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีข้อสอบที่มีมาตรฐาน) ในขณะเดียวกันการจัดทำแบบทดสอบ-การวัดผลการเรียนรู้ก็ต้องมีมาตรฐานที่แท้จริงด้วย

บรรณานุกรม :
ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ . (2558). การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1-4 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32.
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ . 2558. "การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1-4 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32".
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ . "การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1-4 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32."
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ , 2558. Print.
ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ . การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1-4 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ; 2558.