ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
นักวิจัย : สมมาตร์ ผลเกิด
คำค้น : การบริหารจัดการ,โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ซึ่งบริหารจัดการโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนอกกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จำนวน 70 แห่ง ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัยตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยใช้ระบบการจัดสรรทุนวิจัยเป็นเครื่องมือผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและยกระดับคุณภาพของงานวิจัยในมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนซึ่งเป็นกลไกหลักในการผลิตบัณฑิตให้มี ความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการให้ทุนวิจัยในลักษณะต่างๆ เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรใน สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นนักวิจัยอาชีพ และมีการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อ นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

บรรณานุกรม :
สมมาตร์ ผลเกิด . (2558). โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา.
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
สมมาตร์ ผลเกิด . 2558. "โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา".
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
สมมาตร์ ผลเกิด . "โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา."
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ , 2558. Print.
สมมาตร์ ผลเกิด . โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ; 2558.