ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าทอมือ : กรณีศึกษาบ้านหนองโก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าทอมือ : กรณีศึกษาบ้านหนองโก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิจัย : สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์
คำค้น : ภูมิปัญญาผ้าทอมือ คือ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของชุมชนบ้านหนองโกผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญหา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหาการจัดกาแรละการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในตัวของผู้รู้เองหากมีการสืบค้นหาเพื่อศึกษาและนำมาใช้ ก็จะเป็นที่รู้จักกันเกิดการยอมรับ ถ่ายอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ ตามยุคตามสมัยได้
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการศึกษาวิจัย และบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ยังขาดการสืบทอด และขาดการบันทึกกระบวนการที่เป็นระบบ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนกลับมาทำอาชีพที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง ส่งเสริมให้ชาวบ้านอนุรักษ์งานฝีมือพื้นบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงถึงมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา แต่กำลังจะดูถูกละเลยจากคนรุ่นหลัง รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนในท้องถิ่นรักและหวงแหนอาชีพที่น่ายกย่อง และภาคภูมิใจรวมถึงการมีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

บรรณานุกรม :
สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ . (2559). การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าทอมือ : กรณีศึกษาบ้านหนองโก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์.
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ . 2559. "การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าทอมือ : กรณีศึกษาบ้านหนองโก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์".
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ . "การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าทอมือ : กรณีศึกษาบ้านหนองโก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์."
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ , 2559. Print.
สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ . การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าทอมือ : กรณีศึกษาบ้านหนองโก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ; 2559.