ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
นักวิจัย : พะนุมรัมย์
คำค้น : การฝึกทักษะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1 .เป็นประโยชน์แก้นักสังคมศาสตร์ ทำให้มีความรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม นอกจากนั้น ยังทราบถึงเทคนิคและทฤษฎีใหม่ที่ได้จากการศึกษาด้วย 2 .เป็นประโยชน์แก่ผู้นำชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น นักบริหาร ครูอาจารย์ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และผู้บริหารงานในภาครัฐ บุคคลเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในการปรับปรุงนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงานของตน 3 .เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดความเข้าใจในพลวัต ( Dynamic ) และศักยภาพ ( Potential ) ของกิจกรรมบางอย่างของมนุษย์ และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานส่วนตัว และส่วนรวม จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงทำการวิจัยการฝึกทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาซึ่งจะจบไปเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

บรรณานุกรม :
พะนุมรัมย์ . (2559). การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
พะนุมรัมย์ . 2559. "การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์".
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
พะนุมรัมย์ . "การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์."
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ , 2559. Print.
พะนุมรัมย์ . การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ; 2559.