ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพโดยการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่ป่าในเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพโดยการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่ป่าในเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิจัย : สุธีรา สุนทรารักษ์
คำค้น : การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญปโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สามารถรักษาทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนวิถีชีวิตระบบพึ่งพาธรรมชาติ ณ ปลายทาง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพลงในกลุ่มเยาวชนเป้าหมาย

บรรณานุกรม :
สุธีรา สุนทรารักษ์ . (2559). การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพโดยการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่ป่าในเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์.
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
สุธีรา สุนทรารักษ์ . 2559. "การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพโดยการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่ป่าในเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์".
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .
สุธีรา สุนทรารักษ์ . "การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพโดยการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่ป่าในเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์."
    บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ , 2559. Print.
สุธีรา สุนทรารักษ์ . การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพโดยการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่ป่าในเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์. บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ; 2559.