ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้านพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2551-2555 : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้านพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2551-2555 : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : จินดารัตน์ เบอรพันธุ์
คำค้น : การวิเคราะห์เนื้อหา , ธุรกิจ -- การเขียนบทความ , ธุรกิจ -- วารสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/51406
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจ ในด้านผู้วิจัย วิธีดำเนินการวิจัย รูปแบบการศึกษา ประเด็นที่ศึกษา กลุ่มบุคคลที่ศึกษา และกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงานการประชุมวิชาการที่เผยแพร่ในปี 2551-2555 ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยที่นำมาวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นบทความวิจัยภาษาอังกฤษ โดยจำนวนมากที่สุด เผยแพร่ในฐานข้อมูล Taylor & Francis และศึกษาโดยผู้วิจัยจำนวน 2 คน ผู้วิจัยส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ ร้อยละ 19.8 สอนในโรงเรียนธุรกิจ และ ร้อยละ 15.9 สอนในสาขาการตลาดและการโฆษณา และจำนวนมากที่สุดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพิจารณาในด้านวิธีดำเนินการวิจัย ปรากฏว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และมีรูปแบบการศึกษาเป็นรูปแบบการรับรู้ ผลการวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้านรูปแบบพฤติกรรมสารนิเทศ พบว่า มีงานวิจัย 30 รายการ ศึกษาการใช้สารนิเทศ 19 รายการ ศึกษาการค้นหาและการค้นคืนสารนิเทศ 18 รายการ ศึกษาการแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนสารนิเทศ 16 รายการ ศึกษาการรับและการรับรู้สารนิเทศ 15 รายการ ศึกษาการแสวงหาสารนิเทศ 13 รายการ ศึกษาความต้องการสารนิเทศ และ 6 รายการ ศึกษาการเปิดเผยสารนิเทศ เมื่อพิจารณาประเภทของสารนิเทศทางธุรกิจ และ ประเภทของธุรกิจที่ศึกษา พบว่า งานวิจัยจำนวนมากที่สุด ศึกษาสารนิเทศเกี่ยวกับองค์กร และ ไม่เน้นศึกษาธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนกลุ่มบุคคลที่ศึกษา ได้แก่ นักวิชาชีพทางธุรกิจ (36.0%) บุคคลทั่วไป (22.0%) นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย (16.0%) และพนักงานบริษัท (14.0%) งานวิจัยส่วนใหญ่ที่นำมาศึกษาไม่ได้ระบุกรอบแนวคิดในการวิจัย จากผลการศึกษาที่ได้ มีข้อเสนอแนะสำคัญ 2 ประการ ประการแรก คือ ควรกระตุ้นและสนับสนุนให้นักวิชาการด้านธุรกิจและนักวิชาชีพสารนิเทศของไทย ทั้งผู้สอน และผู้ปฏิบัติงานในแหล่งสารนิเทศ ท วิจัยด้านพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการแบ่งปัน และการแลกเปลี่ยนสารนิเทศ และการเปิดเผยสารนิเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ และ การจัดบริการสารนิเทศทางธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องในประเทศ ประการที่สอง นักวิจัยควรพิจารณาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมากขึ้นในการศึกษา เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ . (2558). การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้านพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2551-2555 : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ . 2558. "การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้านพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2551-2555 : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ . "การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้านพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2551-2555 : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ . การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้านพฤติกรรมสารนิเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2551-2555 : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.