ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษากฎหมายการเงินการคลัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษากฎหมายการเงินการคลัง
นักวิจัย : กฤตธี จันบัวลา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50909
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ว่า รูปแบบ(Pattern)ของคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายการเงินการคลังของรัฐบาลว่ามีรูปแบบอย่างไร 2) เพื่ออธิบายว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายการเงินการคลังของรัฐบาล โดยการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการวิเคราะห์เอกสารจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการตรากฎหมายกู้เงินของรัฐบาล เพื่อพิจารณาว่า รูปแบบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามทฤษฎีการตัดสินคดีของศาล(Judicial Decision Making) อย่างไร ซึ่งจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ค้นพบว่า ในคดี ที่ 1/2541 คดีที่ 11/2552 คดีที่ 5-7/2555 ศาลรัฐธรรมนูญตัดวินิจฉัยคดีโดยยึดหลักกฎหมายตามแนวทาง Legal Model แต่ในคดีที่ 3-4/2557 ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยคดีโดยยึดหลักกฎหมายตามแนวทาง Legal Model และในคดีที่ 3-4/2557 พบว่า ทัศนคติส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและการวินิจฉัยคดีเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อคำวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบคำวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมโดยทั่วไป คือ รูปแบบ Legal Model แต่ในคดีที่ 3-4/2557 รูปแบบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็น Attitudinal Model และ Strategic Model

บรรณานุกรม :
กฤตธี จันบัวลา . (2558). รูปแบบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษากฎหมายการเงินการคลัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤตธี จันบัวลา . 2558. "รูปแบบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษากฎหมายการเงินการคลัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤตธี จันบัวลา . "รูปแบบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษากฎหมายการเงินการคลัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
กฤตธี จันบัวลา . รูปแบบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษากฎหมายการเงินการคลัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.