ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของการเหยียดเพศแบบแยกขั้วต่อการกระทำเพื่อกลุ่มโดยมีการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงเป็นตัวแปรส่งผ่าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของการเหยียดเพศแบบแยกขั้วต่อการกระทำเพื่อกลุ่มโดยมีการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงเป็นตัวแปรส่งผ่าน
นักวิจัย : ธารวิมล ดิษฐรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คัคนางค์ มณีศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเหยียดเพศแบบแยกขั้วต่อการกระทำเพื่อกลุ่ม โดยมีการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงเป็นตัวแปรส่งผ่าน ผู้ร่วมการวิจัยเป็นนิสิตหญิง ระดับปริญญาตรี อายุ 18-22 ปี จำนวน 188 คน โดยผู้ร่วมการวิจัยได้รับการสุ่มเข้าสู่หนึ่งในเงื่อนไขการทดลองทั้งสามเงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขการเหยียดเพศแบบเป็นปฏิปักษ์ เงื่อนไขการเหยียดเพศแบบให้คุณ และเงื่อนไขควบคุม ผู้ร่วมการวิจัยอ่านข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเหยียดเพศแบบเป็นปฏิปักษ์ การเหยียดเพศแบบให้คุณ หรือเจตคติเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปตามเงื่อนไขการทดลองของตน จากนั้นตอบแบบสอบถามการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและแบบสอบถามการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิง ในตอนท้ายผู้วิจัยขอให้ผู้ร่วมการวิจัยลงชื่อขอรับใบปลิวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นต่อตามความสมัครใจเพื่อเป็นการวัดพฤติกรรมการกระทำเพื่อกลุ่ม ผลการวิเคราะห์อิทธิพล พบว่า ทั้งการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงไม่ใช่ตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญกับการเหยียดเพศแบบแยกขั้วและการกระทำเพื่อกลุ่ม มีเพียงการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศเท่านั้นที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการกระทำเพื่อกลุ่มในเงื่อนไขการเผชิญกับการเหยียดเพศแบบเป็นปฏิปักษ์

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

บรรณานุกรม :
ธารวิมล ดิษฐรักษ์ . (2558). อิทธิพลของการเหยียดเพศแบบแยกขั้วต่อการกระทำเพื่อกลุ่มโดยมีการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงเป็นตัวแปรส่งผ่าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธารวิมล ดิษฐรักษ์ . 2558. "อิทธิพลของการเหยียดเพศแบบแยกขั้วต่อการกระทำเพื่อกลุ่มโดยมีการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงเป็นตัวแปรส่งผ่าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธารวิมล ดิษฐรักษ์ . "อิทธิพลของการเหยียดเพศแบบแยกขั้วต่อการกระทำเพื่อกลุ่มโดยมีการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงเป็นตัวแปรส่งผ่าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ธารวิมล ดิษฐรักษ์ . อิทธิพลของการเหยียดเพศแบบแยกขั้วต่อการกระทำเพื่อกลุ่มโดยมีการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงเป็นตัวแปรส่งผ่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.