ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์กราฟผู้วิจัยร่วมโดยใช้ตัววัดหลายตัว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์กราฟผู้วิจัยร่วมโดยใช้ตัววัดหลายตัว
นักวิจัย : สุธีรา ภู่กลาง
คำค้น : นักวิจัย -- กราฟ , กราฟ , ดัชนีวรรณกรรม , Researchers -- Graphic , Graphic methods , Bibliometrics
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระ เหมืองสิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49736
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์กราฟเครือข่ายผู้วิจัยร่วมด้านพฤติกรรมการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยโดยใช้ตัววัดหลายตัวในการวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกราฟเครือข่ายผู้วิจัยร่วม ผู้วิจัยได้นำเสนอ 3 ตัววัดโดยชุดของตัววัดประกอบไปด้วยตัววัด Component leadership (CL) , ตัววัด Weighted betweenness centralization (W-BC) และตัววัด Weighted clustering coefficient (W-GCC) ซึ่งตัววัดแรกเป็นตัววัดใหม่ที่ผู้วิจัยนำเสนอ ตัววัดอื่นๆเป็นที่เกิดจากการประยุกต์ตัววัดที่วัดที่มีอยู่แล้วให้เหมาะกับกราฟเครือข่ายผู้วิจัยร่วม โดยผลลัพธ์ของตัววัดชุดนี้จะอยู่ในช่วง[0-1] เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างกราฟเครือข่ายผู้วิจัยร่วมที่มีจำนวนโหนดไม่เท่ากัน และผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีการนี้ในการวิเคราะห์เครือข่ายผู้วิจัยร่วมของสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายผู้วิจัยร่วมของ 9 มหาวิทยาลัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการผสมกันของตัววัดทั้งสามมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์กราฟเครือข่ายผู้วิจัยร่วมด้านพฤติกรรมการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับประเมินพฤติกรรมการทำวิจัยและการนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนยุทธศาสตร์การวิจัยได้

บรรณานุกรม :
สุธีรา ภู่กลาง . (2556). การวิเคราะห์กราฟผู้วิจัยร่วมโดยใช้ตัววัดหลายตัว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธีรา ภู่กลาง . 2556. "การวิเคราะห์กราฟผู้วิจัยร่วมโดยใช้ตัววัดหลายตัว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธีรา ภู่กลาง . "การวิเคราะห์กราฟผู้วิจัยร่วมโดยใช้ตัววัดหลายตัว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
สุธีรา ภู่กลาง . การวิเคราะห์กราฟผู้วิจัยร่วมโดยใช้ตัววัดหลายตัว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.