ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนที่มีคำว่า“chī” และ “shí” กับสำนวนไทยที่มีคำว่า “กิน”

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนที่มีคำว่า“chī” และ “shí” กับสำนวนไทยที่มีคำว่า “กิน”
นักวิจัย : กณิกนันต์ โยธานะ
คำค้น : ภาษาไทย -- สำนวนโวหาร , Chinese language -- Idioms , Thai language -- Idioms , ภาษาจีน -- สำนวนโวหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49688
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนที่มีคำว่า “chī” และ “shí” กับสำนวนไทยที่มีคำว่า “กิน” ประกอบในสำนวน เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันของสำนวนที่มีคำว่า “กิน” ในภาษาทั้งสอง จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความหมายของสำนวนที่มีคำว่า “กิน” ประกอบในสำนวนทั้งในภาษาจีนและภาษาไทย สามารถจำแนกอย่างกว้าง ๆ ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง ส่วนการเปรียบเทียบความหมายของสำนวนจีนที่มีคำว่า “chī” และ “shí” กับสำนวนไทยที่มีคำว่า “กิน” ประกอบในสำนวน ซึ่งมีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ สำนวนจีนที่มีคำว่า “chī” และ “shí”กับสำนวนไทยที่มีคำว่า “กิน” เหมือนกัน สำนวนจีนที่มีคำว่า “chī” และ “shí” แต่สำนวนไทยใช้คำอื่น และสำนวนไทยที่มีคำว่า “กิน” แต่สำนวนจีนใช้คำอื่น โดยผลจากการเปรียบเทียบทางด้านความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างกันของชาวจีนและชาวไทยในด้านสภาพแวดล้อม สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ทัศนคติและค่านิยมต่างๆ

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

บรรณานุกรม :
กณิกนันต์ โยธานะ . (2556). การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนที่มีคำว่า“chī” และ “shí” กับสำนวนไทยที่มีคำว่า “กิน”.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กณิกนันต์ โยธานะ . 2556. "การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนที่มีคำว่า“chī” และ “shí” กับสำนวนไทยที่มีคำว่า “กิน”".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กณิกนันต์ โยธานะ . "การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนที่มีคำว่า“chī” และ “shí” กับสำนวนไทยที่มีคำว่า “กิน”."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
กณิกนันต์ โยธานะ . การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนที่มีคำว่า“chī” และ “shí” กับสำนวนไทยที่มีคำว่า “กิน”. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.