ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย
นักวิจัย : ดวงกมล คณโฑเงิน
คำค้น : มลพิษ -- การควบคุม , คุณภาพชีวิต -- ไทย , คุณภาพสิ่งแวดล้อม , อนามัยสิ่งแวดล้อม , Pollution -- Control , Quality of life -- Thailand , Environmental quality , Environmental health
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , เกื้อ วงศ์บุญสิน
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49611
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดค่าดัชนีคุณภาพชีวิต ศึกษาถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อค่าดัชนีคุณภาพชีวิต วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย โดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ พบตัวจากกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าครัวเรือนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ใน 3 พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวนทั้งหมด 580 คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ คือ การทดสอบแบบไคสแควร์ ส่วนสถิติที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพชีวิตในปัจจุบันและนำมาคำนวณเป็นค่าดัชนีคุณภาพชีวิต คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตควบคุมมลพิษ 3 พื้นที่ มีปัจจัยด้านวัตถุวิสัยที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพแวดล้อม และสุขภาพอนามัย จึงทำให้มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านจิตวิสัย 5 ด้านหลักแตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย และมีความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพชีวิตในปัจจุบันแตกต่างกัน ทั้งนี้จึงมีผลให้มีค่าดัชนีคุณภาพชีวิตของประชากรในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีค่าดัชนีคุณภาพชีวิตสูงกว่าพื้นที่อื่น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 80.0 (จากคะแนนเต็ม 100.0) หมายความว่ามีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าดัชนีคุณภาพชีวิต เท่ากับ 76.7 และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีค่าดัชนีคุณภาพชีวิต เท่ากับ 75.1 ตามลำดับ แต่ถือว่ายังคงมีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเช่นกัน จากข้อค้นพบ พอสรุปได้ว่า ปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษให้สูงขึ้น คือ ปัจจัยด้านสุขภาพอนามัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องปรับปรุงการให้บริการของสถานพยาบาลในพื้นที่ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น จัดให้มีบริการดูแลและตรวจสุขภาพแก่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง รณรงค์ต่อต้านไม่ให้ดื่มสุราและเสพยาเสพติด อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแก่คนในชุมชน และสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อตั้งสถานีพยาบาลใกล้แหล่งชุมชน

บรรณานุกรม :
ดวงกมล คณโฑเงิน . (2556). คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงกมล คณโฑเงิน . 2556. "คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงกมล คณโฑเงิน . "คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ดวงกมล คณโฑเงิน . คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.