ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถนะของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ที่สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถนะของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ที่สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต
นักวิจัย : จุฑาพร รัตนมุสิก , ปนัดดา จิตคง , กิตติลักษณ์ ศรีอ่อน
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จำนวน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต ใน 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เปรียบเทียบสมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำแนกตามประเภทของสถานประกอบการ ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ความตรงกับสาขาวิชาที่จบมา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบัณฑิต กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานประกอบการที่บัณฑิตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - 2557 จำนวน 114 สถานประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม สมรรถนะของบัณฑิต แบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.81 ถึง 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีสมรรถนะอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า มีสมรรถนะอยู่ในระดับดีทุกด้าน และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือ ด้านด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านทักษะทางปัญญา และเมื่อพิจารณาเป็นสาขาวิชา พบว่าทุกสาขาวิชามีสมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับดี ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะโดยรวมของบัณฑิตตามตัวแปรประเภทของสถานประกอบการ ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ความตรงของสาขาวิชาที่จบมา และตามระยะเวลาที่บัณฑิตเข้าปฏิบัติงาน ปรากฏว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทุกตัวแปร

บรรณานุกรม :
จุฑาพร รัตนมุสิก , ปนัดดา จิตคง , กิตติลักษณ์ ศรีอ่อน . (2557). สมรรถนะของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ที่สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต.
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
จุฑาพร รัตนมุสิก , ปนัดดา จิตคง , กิตติลักษณ์ ศรีอ่อน . 2557. "สมรรถนะของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ที่สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต".
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
จุฑาพร รัตนมุสิก , ปนัดดา จิตคง , กิตติลักษณ์ ศรีอ่อน . "สมรรถนะของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ที่สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต."
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, 2557. Print.
จุฑาพร รัตนมุสิก , ปนัดดา จิตคง , กิตติลักษณ์ ศรีอ่อน . สมรรถนะของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ที่สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้; 2557.