ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ และอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของประชาชนในตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ และอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของประชาชนในตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : นฐมณ เด่งนุ้ย , นันทวุฒิ วงศ์เมฆ
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของประชาชน และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านต่างๆกับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของประชาชนในตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 372 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ t Test และ f Test/One way Anova ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.80 มีอายุอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30.90 สถานภาพสมรส ร้อยละ 79.80 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 39.50 มีรายได้ 5,001 10,000 บาท ร้อยละ 42.70 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เกษตรกร ทำสวน และค้าขาย ร้อยละ 21.80 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพรส่วนใหญ่รู้จักสมุนไพร ร้อยละ 96.00 สามารถอธิบายความหมายของสมุนไพรได้ถูกต้อง ร้อยละ 94.90 พบมีการปลูกสมุนไพรไว้ตามบริเวณรั้วบ้าน ร้อยละ 94.10 ส่วนใหญ่พบว่าไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 72.00 แหล่งที่แนะนำการใช้สมุนไพรพบว่าได้รับคำแนะนำการใช้สมุนไพรจากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา ร้อยละ 84.40 การรักษาเมื่อมีอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รักษา/ไม่ได้ใช้ยา ร้อยละ 72.30 ส่วนใหญ่พบว่ามีประสบการณ์การใช้สมุนไพร ร้อยละ 87.90 ผลการศึกษาระดับความรู้ของการใช้สมุนไพร พบว่ามีความรู้อยู่ในระดับสูง ระดับทัศนคติของการใช้สมุนไพรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ระดับพฤติกรรมของการใช้สมุนไพรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการศึกษาการใช้สมุนไพรของประชาชนในพื้นที่ พบว่า มีการใช้สมุนไพรตามกลุ่มอาการเบื้องต้น สามารถจำแนกออกได้ 5 กลุ่มอาการ ได้แก่ กลุ่มระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ผิวหนัง และกลุ่มอาการอื่นๆ เป็นต้น ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สมุนไพร ตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความรู้ และ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการใช้สมุนไพร พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพร ไม่แตกต่างกัน (p>.05) อายุต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<.01) สถานภาพสมรสต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<.01) รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<.01) อาชีพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพร ไม่แตกต่างกัน (p>.05) ทัศนคติต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<.01)

บรรณานุกรม :
นฐมณ เด่งนุ้ย , นันทวุฒิ วงศ์เมฆ . (2557). ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ และอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของประชาชนในตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
นฐมณ เด่งนุ้ย , นันทวุฒิ วงศ์เมฆ . 2557. "ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ และอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของประชาชนในตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
นฐมณ เด่งนุ้ย , นันทวุฒิ วงศ์เมฆ . "ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ และอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของประชาชนในตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, 2557. Print.
นฐมณ เด่งนุ้ย , นันทวุฒิ วงศ์เมฆ . ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ และอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของประชาชนในตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้; 2557.