ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนโมบายเรื่องระบบเลขฐาน

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนโมบายเรื่องระบบเลขฐาน
นักวิจัย : วิสาข์ ไชยตรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนโมบายเรื่องระบบเลขฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชารายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2558 จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แอปพลิเคชันบทเรียนโมบายเรื่องระบบเลขฐานที่พัฒนาโดยผู้วิจัยเองและแบบสัมภาษณ์ผลการใช้บทเรียนโมบายเรื่องระบบเลขฐาน วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชันบทเรียนโมบายเรื่องระบบเลขฐาน มีความเหมาะสมด้านเนื้อหา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสรุปใจความสาคัญโดยแบ่งเป็นหัวข้อเรื่อง และมีตัวอย่างเพียงพอ รูปแบบการนาเสนอ มีความหลากหลาย ใช้งานง่ายและมีความเหมาะสม ส่วนการทบทวนบทเรียนด้วยบทเรียนโมบายนั้นมีความสะดวกในการใช้งาน แต่ควรเพิ่มสีสัน ภาพกราฟิก สร้างความท้าทาย มีข้อบังคับ มีการแจ้งเตือน หรือมีสิ่งดึงดูดใจ เช่นคะแนน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจทบทวนบทเรียนยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
วิสาข์ ไชยตรี . (2557). การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนโมบายเรื่องระบบเลขฐาน.
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
วิสาข์ ไชยตรี . 2557. "การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนโมบายเรื่องระบบเลขฐาน".
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
วิสาข์ ไชยตรี . "การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนโมบายเรื่องระบบเลขฐาน."
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, 2557. Print.
วิสาข์ ไชยตรี . การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนโมบายเรื่องระบบเลขฐาน. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้; 2557.