ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบแผนภาพข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส่งเสริมการรับรู้สิทธิตามพรบ. พ.ศ. 2546 ของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบแผนภาพข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส่งเสริมการรับรู้สิทธิตามพรบ. พ.ศ. 2546 ของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : พวงรัตน์ จินพล , มานิตา สองสี , สัญญา ตบะนิยม
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ทีมที่มีส่วนในการดูแลผู้สูงอายุใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดบริการส่งเสริมการรับรู้สิทธิตามตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่เหมาะสมกับสภาพแท้จริงของผู้สูงอายุ และ (2) เพื่อศึกษาผลของการใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ (1) ผู้สูงอายุ เปิดตาราง Yamane จำนวน 400 คน จาก 6 อำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อ.ทุ่งสง อ.นาบอน อ.ทุ่งใหญ่ อ.บางขัน อ.ร่อนพิบูลย์ และอ.พระพรหม และ (2) กลุ่มผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ เลือกแบบเจาะจง จำนวน 102 คน เก็บข้อมูลความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ และข้อมูลการรับรู้สิทธิตามตามพรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ของผู้สูงอายุ ด้วยแบบสอบถาม พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีเว็บและซอฟต์แวร์ในกลุ่มมาตรฐานเปิด (Open Standards) วิเคราะห์ข้อมูลอันดับด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีเว็บและการบูรณาการแผนภาพข้อมูลเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนภูมิและตารางเชิงสัมพันธ์ ทำให้ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.95 S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ด้านพบว่าผู้ใช้งานระบบพึงพอใจด้านการประมวลผลและความเสถียรของระบบ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=3.99 S.D.=0.47) รองลงมาคือ การนำไปใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย=3.98 S.D.=0.48) และ ด้านการออกแบบ (ค่าเฉลี่ย=3.89 S.D.=0.56) แสดงว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เป็นที่น่าพอใจขอผู้ใช้และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการติดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ดีขึ้น

บรรณานุกรม :
พวงรัตน์ จินพล , มานิตา สองสี , สัญญา ตบะนิยม . (2558). การพัฒนาระบบแผนภาพข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส่งเสริมการรับรู้สิทธิตามพรบ. พ.ศ. 2546 ของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
พวงรัตน์ จินพล , มานิตา สองสี , สัญญา ตบะนิยม . 2558. "การพัฒนาระบบแผนภาพข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส่งเสริมการรับรู้สิทธิตามพรบ. พ.ศ. 2546 ของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
พวงรัตน์ จินพล , มานิตา สองสี , สัญญา ตบะนิยม . "การพัฒนาระบบแผนภาพข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส่งเสริมการรับรู้สิทธิตามพรบ. พ.ศ. 2546 ของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, 2558. Print.
พวงรัตน์ จินพล , มานิตา สองสี , สัญญา ตบะนิยม . การพัฒนาระบบแผนภาพข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจส่งเสริมการรับรู้สิทธิตามพรบ. พ.ศ. 2546 ของผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้; 2558.