ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : เสาวรัตน์ บุศรานนท์ , อุษา คะเณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ใน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดถึงศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาขยาด ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 2,757 ครัวเรือน ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15และด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีการเสนอแนะให้มีการปรับปรุง เกี่ยวกับเรื่องความกระตือรือร้นในการทำงานและความเอาใจใส่ต่อผู้มารับบริการ

บรรณานุกรม :
เสาวรัตน์ บุศรานนท์ , อุษา คะเณ . (2556). ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง.
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
เสาวรัตน์ บุศรานนท์ , อุษา คะเณ . 2556. "ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง".
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
เสาวรัตน์ บุศรานนท์ , อุษา คะเณ . "ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง."
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, 2556. Print.
เสาวรัตน์ บุศรานนท์ , อุษา คะเณ . ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้; 2556.