ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล
นักวิจัย : ธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา , ณีรนุช ควรเชิดชู , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49479
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล พบว่าผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนมีสัณฐานวิทยาคล้ายทรงกลมที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 1 ไมโครเมตร และผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการไฮโดรเทอร์มัลมีสัณฐานวิทยาคล้ายเข็มที่มี การโตของผลึกในแนวแกนซีซึ่งทั้งผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ก็มี เฟสองค์ประกอบของไฮดรอกซีอะพาไทต์และมีระดับความเป็นผลึกที่ต่ำกว่าสารตั้งต้นผงเถ้ากระดูกวัวอย่างมาก แต่เมื่อเทียบระหว่างผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ พบว่า ผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการไฮโดรเทอร์มัลมีระดับความเป็นผลึกสูงกว่าเนื่องจากการสังเคราะห์ด้วยวิธีการไฮโดรเทอร์มัลใช้อุณหภูมิสูง จึงส่งผลให้พื้นที่ผิวมีค่าน้อยกว่า และค่าอัตราส่วนแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสมีค่าสูงกว่าผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอน เมื่อนำผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ มาทำการศึกษาการดูดซับ คอปเปอร์ไอออนพบว่าเวลาอิ่มตัวของการดูดซับเท่ากับ 4 ชั่วโมง และความเข้มข้นของคอปเปอร์ไอออนที่ผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดูดซับได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ 0.5 มิลลิโมลาร์ต่อลิตร การเพิ่มปริมาณผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซับสูงขึ้นมากกว่าการเพิ่มผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการ ไฮโดรเทอร์มัล และการดูดซับไม่ทำให้โครงสร้างผลึกหรือหมู่ฟังก์ชันของผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงจึงไม่มีการแพร่ของคอปเปอร์ภายในโครงสร้าง และไอโซเทอร์มการดูดซับที่เหมาะสมต่อการดูดซับคอปเปอร์ไอออนของผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ คือไอโซเทอร์มรูปแบบฟรุนดลิชที่แสดงให้เห็นว่าการดูดซับสามารถเกิดขึ้นได้หลายชั้น แต่ไม่สามารถดูดซับได้ดีที่ระดับความเข้มข้นคอปเปอร์ไอออนสูงกว่า 0.5 มิลลิโมลต่อลิตร

บรรณานุกรม :
ธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์ . (2558). การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์ . 2558. "การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์ . "การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ธรณิศร ชูชัยแสงรัตน์ . การดูดซับคอปเปอร์ไอออนบนผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มัล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.