ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นักวิจัย : กัญญารัตน์ ตลึงผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49317
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและทำการสำรวจเปอร์เซ็นต์เพื่อหาความสำคัญของปัจจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชนบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยการดำเนินการวิจัยใช้วิธี การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปและจำแนกเป็นปัจจัยที่สำคัญรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชน มี 4 ปัจจัย คือ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน รายได้จากการประกอบอาชีพ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามลำดับ ส่วนปัญหาและข้ออุปสรรคที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชน มีจำนวน 3 ประเด็นปัญหา คือ ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรประมง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของสมาชิกในชุมชน และปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ

บรรณานุกรม :
กัญญารัตน์ ตลึงผล . (2558). การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัญญารัตน์ ตลึงผล . 2558. "การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัญญารัตน์ ตลึงผล . "การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
กัญญารัตน์ ตลึงผล . การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.