ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กฤติญา นิมมานรดี
คำค้น : อาคารชุด -- ไทย -- กรุงเทพฯ , Condominiums -- Thailand -- Bangkok
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49192
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การเปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนบีทีเอสและรถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ทีในปี พ.ศ. 2542 และ 2547 ตามลำดับ ไม่เพียงแต่การสัญจรภายในตัวเมืองชั้นในที่มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อราคาที่ดินและการพัฒนาที่ดินบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาคารชุดที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมากในบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าหลายแห่ง ในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปริมาณการพัฒนาอาคารชุดที่พักอาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นในแง่ของความหนาแน่นของหน่วยที่พักอาศัยที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนาอาคารชุดในแต่ละพื้นที่ อาทิ ลักษณะผู้ถือครองที่ดิน ขนาดของแปลงที่ดิน การควบคุมโดยผังเมือง ความเชื่อมโยงของเครือข่ายถนนภายในพื้นที่ ฯลฯ โดยใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของอาคารชุดซึ่งตั้งอยู่ในรัศมี 500 เมตรโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า แล้วใช้สมการถดถอยในการวิเคราะห์และอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของการพัฒนาอาคารชุดและตัวแปรปัจจัยต่างๆ จากการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรขนาดแปลงที่ดิน ตัวแปรความเชื่อมโยงของโครงข่ายถนน ตัวแปรมูลค่าที่ดิน และตัวแปรนโยบายภาครัฐ มีผลต่อปริมาณอาคารชุดและยูนิตอาคารชุดในพื้นที่สถานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาแบบจำลองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่งอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการวางแผนการขนส่งในเมือง

บรรณานุกรม :
กฤติญา นิมมานรดี . (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤติญา นิมมานรดี . 2556. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤติญา นิมมานรดี . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
กฤติญา นิมมานรดี . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.