ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นสำหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช

หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นสำหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช
นักวิจัย : อานนท์ สายคำฟู , วิชัย โอภานุกุล , ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์ , พิชญพงศ์ เมืองมูล , ธักดิ์ โกเมฆ , บัณฑิต จิตรจำนง , กัณทิมา ทองศรี , นิภาภรณ์ พรรณรา , ดนัย ศารทูลพิทักษ์ , บาลทิตย์ ทองแดง
คำค้น : Refrigeration System , Dehumidifying , Seed
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประเทศไทยนับเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่มีศักยภาพของภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและมีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพ แต่ในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรที่ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชยังไม่มีห้องเย็นสำหรับการเก็บรักษาเนื่องจากเทคโนโลยีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์และระบบทำความเย็นสำหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชมีต้นทุนสูงและยังใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงอีกด้วย สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตรจึงได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นเพื่อลดต้นทุนในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชให้มีคุณภาพที่ดี ซึ่งระบบทำความเย็นที่ออกแบบนี้สามารถควบคุมได้ท้ังอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยใช้วิธีทำความเย็นเพื่อควบแน่น (Condensing) แล้วอุ่นอากาศให้ร้อนขึ้นโดยการใช้พลังงานความร้อนจากสารทำความเย็นเพื่อปรับสภาวะอากาศให้เหมาะกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ต้นแบบห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชมีขนาด 2.2 x 4.0 x 2.2 m(กว้างxยาวxสูง) ใช้โฟมโพลียูรีเทน (Polyurethane) หนา 50 mm เป็นฉนวนห้องเย็นระบบทำความเย็นประกอบด้วย สารทำความเย็น R-22 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาด 4 hp (380V/3Ph/50Hz) และมีความสามารถในการทำความเยน็ 5.85 kW ส่วนพัดลมคอล์ยเย็นมีอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศเท่ากับ 0.6 kg.sec-1 และติดต้ังคอล์ยร้อนสำหรับลดความชื้นสัมพัทธ์ขนาด 6 kW ซึ่งในการทดสอบสัมประสิทธ์ิสมรรถนะทำความเย็น (Coefficient of Performance, COP) ไดกำหนดช่วงแรงดันของสารทำความเย็นด้านต่ำให้คงที่ที่ 50 psi และแรงดันด้านสูงไว้ 3 ช่วง คือ 190 - 220 psi, 220 - 250 psi และ 250 - 280 psi ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์สมรรถนะทำความเย็นเท่ากับ 4.02, 3.13 และ 2.87 ตามลำดับ และการใชพลังงานไฟฟ้ า (kW/hours) เท่ากับ 0.46, 1.12 และ 2.17 ตามลำดับ ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่าแรงดันด้านสูงของสารทำความเย็นในช่วง 190 - 220 psi เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 14.95?0.55 ?C และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 45.81?0.82 %RH ต้นแบบห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชนี้สามารถลดต้นทุนเครื่องจักรและลดค่าพลังงานไฟฟ้าในส่วนของเครื่องลดความชื้น และสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้ตามต้องการ จึงเหมาะสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรและภาคเอกชนที่ต้องการจะลดต้นทุนการผลิตด้วยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพที่ดี

บรรณานุกรม :
อานนท์ สายคำฟู , วิชัย โอภานุกุล , ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์ , พิชญพงศ์ เมืองมูล , ธักดิ์ โกเมฆ , บัณฑิต จิตรจำนง , กัณทิมา ทองศรี , นิภาภรณ์ พรรณรา , ดนัย ศารทูลพิทักษ์ , บาลทิตย์ ทองแดง . (2558). ออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นสำหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
อานนท์ สายคำฟู , วิชัย โอภานุกุล , ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์ , พิชญพงศ์ เมืองมูล , ธักดิ์ โกเมฆ , บัณฑิต จิตรจำนง , กัณทิมา ทองศรี , นิภาภรณ์ พรรณรา , ดนัย ศารทูลพิทักษ์ , บาลทิตย์ ทองแดง . 2558. "ออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นสำหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
อานนท์ สายคำฟู , วิชัย โอภานุกุล , ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์ , พิชญพงศ์ เมืองมูล , ธักดิ์ โกเมฆ , บัณฑิต จิตรจำนง , กัณทิมา ทองศรี , นิภาภรณ์ พรรณรา , ดนัย ศารทูลพิทักษ์ , บาลทิตย์ ทองแดง . "ออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นสำหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558. Print.
อานนท์ สายคำฟู , วิชัย โอภานุกุล , ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์ , พิชญพงศ์ เมืองมูล , ธักดิ์ โกเมฆ , บัณฑิต จิตรจำนง , กัณทิมา ทองศรี , นิภาภรณ์ พรรณรา , ดนัย ศารทูลพิทักษ์ , บาลทิตย์ ทองแดง . ออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นสำหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2558.