ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด

หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด
นักวิจัย : รักชัย คุรุบรรเจิดจิต , ณรงค์ แดงเปี่ยม , กำพล เมืองโคมพ , เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล , ทัศนัย เพิ่มสัตย์ , พรรณผกา รัตนโกศล
คำค้น : Sweet potato , breeding program , sweet potato weevil , beta carotene
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ได้ปรับปรุงพันธุ์มันเทศให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่ผลผลิตสูงขึ้น คุณภาพบริโภคดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยผสมข้ามพันธุ์มันเทศที่มีลักษณะดีท้ังในและต่างประเทศ ปลูกและคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมตามเกณฑ์กำหนด หลังเปรียบเทียบและคัดเลือกทำให้ได้ 6 สายพันธุ์ หลังทดสอบพันธุ์ใน 3 แหล่งปลูก ทำให้ได้สายพันธุ์ดีเด่น 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์สท.03 สท.10 และ สท18 เมื่อนำท้ัง 3 สายพันธุ์ ไปทดสอบร่วมกับพันธุ์ท้องถิ่นในไร่เกษตรกร 6 แห่ง ทำให้ได้พันธุ์ที่โดดเด่น 2 สายพันธุ์ คือ 1) สายพันธุ์สท.03 ที่เจริญเติบโตเร็วและคลุมพื้นที่หรือวัชพืชได้ดี ทนทานต่อด้วงงวงมันเทศผิวเปลือกสีขาว เนื้อเมื่อสุกสีเหลือง เนื้อเหนียวนุ่ม รสชาติดี ผู้บริโภคยอมรับสูง ผลผลิตเฉลี่ยในการทดสอบพันธุ์3,884 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตเฉลี่ยในแปลงเกษตรกร 1,619 กิโลกรัมต่อไร่ 2) สายพันธุ์สท.18 ที่เจริญเติบโตดี ผิวเปลือกสีแดง เนื้อเมื่อสุกสีเหลือง เนื้อเหนียวละเอียด รสหวาน รสชาติดี ผู้บริโภคยอมรับสูง มีสารสำคัญเบต้าแคโรทีน 480 ไมโครกรัมต่อมันเทศ 100 กรัม มีโปรตีน 1.2 กรัมต่อมันเทศ 100 กรัม ผลผลิตเฉลี่ยในการทดสอบพันธุ์ 2,900 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตเฉลี่ยในแปลงเกษตรกร 1,727 กิโลกรัมต่อไร่ สายพันธุ์ สท.03 และ สท.18 เหมาะสมสำหรับแนะนำให้เกษตรกรปลูกต่อไป

บรรณานุกรม :
รักชัย คุรุบรรเจิดจิต , ณรงค์ แดงเปี่ยม , กำพล เมืองโคมพ , เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล , ทัศนัย เพิ่มสัตย์ , พรรณผกา รัตนโกศล . (2558). การปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
รักชัย คุรุบรรเจิดจิต , ณรงค์ แดงเปี่ยม , กำพล เมืองโคมพ , เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล , ทัศนัย เพิ่มสัตย์ , พรรณผกา รัตนโกศล . 2558. "การปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
รักชัย คุรุบรรเจิดจิต , ณรงค์ แดงเปี่ยม , กำพล เมืองโคมพ , เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล , ทัศนัย เพิ่มสัตย์ , พรรณผกา รัตนโกศล . "การปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558. Print.
รักชัย คุรุบรรเจิดจิต , ณรงค์ แดงเปี่ยม , กำพล เมืองโคมพ , เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล , ทัศนัย เพิ่มสัตย์ , พรรณผกา รัตนโกศล . การปรับปรุงพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2558.