ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินร่วน : ชุดดินห้วยโป่ง

หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินร่วน : ชุดดินห้วยโป่ง
นักวิจัย : วัลลีย์ อมรพล , กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ , ศรีสุดา ทิพยรักษ์ , ศุภกน์ ล้วนมณี , จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข , ประพิศ วองเทียม , สมพงษ์ ทองช่วย
คำค้น : Cassava , nutrient management , loamy soil and Huai Pong Soil Series (Hp)
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจำเป็นต้องมีการจัดการธาตุอาหารพืชที่มีประสิทธิภาพและมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับพื้นที่ เนื่องจากปุ๋ยเคมีที่ใช้มีราคาแพง จึงได้ศึกษาการตอบสนองของมันสำปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมในพื้นที่ดินร่วน เพื่อใช้เป็นคำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในพื้นที่ดินทรายปนร่วน ภาคตะวันออก โดยทำการทดลองในชุดดินห้วยโป่ง (Hp) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ฤดูฝนปี 2554/2555 และปี 2555/2556 วางแผนการทดลองแบบ split plot 3 ซ้า ปัจจัยหลักประกอบด้วย มันสำปะหลัง 3 พันธุ์ ได้แก่ 1) พันธุ์ระยอง 9 2) พันธุ์ระยอง 11 และ 3) สายพันธุ์ CMR 46-47-137 ปัจจัยรองคือ อัตราปุ๋ย 10 กรรมวิธี ได้แก่ 1) 0-0-0 2) 0-8-16 3) 8-8-16 4) 16-8-16 5) 24-8-16 6) 16-0-16 7) 16-16-16 8) 16-8-0 9) 16-8-8 10) 16-8-24 กก.N-P2O5-K2O ต่อไร่ ผลการทดลอง พบว่า การใช้พันธุ์และปุ๋ยเคมี ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ให้ผลผลิตหัวสด และผลผลิตแป้งสูงสุด 6,274 และ 1,970 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ พันธุ์ CMR46-47-137 ซึ่งให้ผลผลิตหัวสด และผลผลิตแป้ง 5,982 และ 1,792 กิโลกรัมต่อไร่ และพันธุ์ระยอง 11 ให้ผลผลิตหัวสด และผลผลิตแป้งต่ำสุด 5,941 และ 1,777 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ การใช้ปุ๋ยเคมีมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตหัวสด และผลผลิตแป้งของมันสำปะหลังอย่างชัดเจน คือ การใชปุ๋ย 16-8-24 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ให้ผลผลิตหัวสด และผลผลิตแป้งสูงสุด 7,216 และ 2,210 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้มีรายได้และให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด มีกำไรสุทธิเฉลี่ยสูงสุด 13,586 บาท/ไร่ มันสำปะหลังท้ัง 3 พันธุ์ มีการดูดใช้โพแทสเซียมรวมทุกส่วน สูงกว่าไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยพันธุ์ระยอง 11 มีการดูดใช้ไนโตรเจนและโพแทสเซียมไปสะสมในหัวต่อตันผลผลิตสูงสุด การปลูกมันสำปะหลังซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 6,065 กิโลกรัมต่อไร่ มีการดูดใช้ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมติดไปกับผลผลิตออกไปจากพื้นที่เฉลี่ยเท่ากับ 4.47, 5.56 และ 17.07 กก.N-P-Kต่อไร่ หรือเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีเท่ากับ 4.47 - 12.73-20.48 กก./N-P2O5-K2Oไร่

บรรณานุกรม :
วัลลีย์ อมรพล , กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ , ศรีสุดา ทิพยรักษ์ , ศุภกน์ ล้วนมณี , จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข , ประพิศ วองเทียม , สมพงษ์ ทองช่วย . (2558). การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินร่วน : ชุดดินห้วยโป่ง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
วัลลีย์ อมรพล , กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ , ศรีสุดา ทิพยรักษ์ , ศุภกน์ ล้วนมณี , จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข , ประพิศ วองเทียม , สมพงษ์ ทองช่วย . 2558. "การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินร่วน : ชุดดินห้วยโป่ง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
วัลลีย์ อมรพล , กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ , ศรีสุดา ทิพยรักษ์ , ศุภกน์ ล้วนมณี , จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข , ประพิศ วองเทียม , สมพงษ์ ทองช่วย . "การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินร่วน : ชุดดินห้วยโป่ง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558. Print.
วัลลีย์ อมรพล , กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ , ศรีสุดา ทิพยรักษ์ , ศุภกน์ ล้วนมณี , จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข , ประพิศ วองเทียม , สมพงษ์ ทองช่วย . การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินร่วน : ชุดดินห้วยโป่ง. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2558.