ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสูญเสียทางการเงินและผลกระทบต่อการค้าในการทำการประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน

หน่วยงาน กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสูญเสียทางการเงินและผลกระทบต่อการค้าในการทำการประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน
นักวิจัย : นิภา กุลานุจารี , รัตนาวลี พูลสวัสดิ์
คำค้น : อวนลากคู่ , ต้นทุน , รายได้ , ผลกระทบทางการค้า , ความสูญเสียทางการเงิน , pair trawl , cost , return , trade effect , financial loss
หน่วยงาน : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิภา กุลานุจารี , รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ . (2556). ความสูญเสียทางการเงินและผลกระทบต่อการค้าในการทำการประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
นิภา กุลานุจารี , รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ . 2556. "ความสูญเสียทางการเงินและผลกระทบต่อการค้าในการทำการประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
นิภา กุลานุจารี , รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ . "ความสูญเสียทางการเงินและผลกระทบต่อการค้าในการทำการประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ, 2556. Print.
นิภา กุลานุจารี , รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ . ความสูญเสียทางการเงินและผลกระทบต่อการค้าในการทำการประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ; 2556.