ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ข่าวเหตุการณ์อื้อฉาวของกรมตำรวจผ่านสื่อมวลชนระหว่าง พ.ศ.2533-2534

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ข่าวเหตุการณ์อื้อฉาวของกรมตำรวจผ่านสื่อมวลชนระหว่าง พ.ศ.2533-2534
นักวิจัย : ศิริวรรณ อนันต์โท
คำค้น : สุรินทร์ แสงประเสริฐ , กรมตำรวจ , การประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745816655 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48845
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแก้ข่าวอื้อฉาวของกรมตำรวจ ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2534 อันได้แก่เหตุการณ์ตำรวจสุพรรณและมติ ก.ตร.อัปยศ ในปี พ.ศ. 2533 ซึ่ง พล.ต.อ.แสวง ธีระสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ และเหตุการณ์ยักยอกเพชรซาอุฯ ในปี พ.ศ. 2534 ซึ่ง พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ พร้อมทั้งศึกษาวิธีการของสื่อมวลชนในการนำเสนอการแก้ข่าวและระดับความเชื่อถือของสื่อมวลชนที่มีต่อการแก้ข่าวอื้อฉาวของกรมตำรวจด้วย ผลการวิจัยพบว่า กรมตำรวจมีวิธีการแก้ข่าวโดยมุ่งหวังต่อผลในการลดความขัดแย้งมากกว่าการนำเสนอข้อเท็จจริงแก่ประชาชน และไม่เคยมีการใช้หลักการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมแก้ไขภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น ทำให้การแก้ข่าวอื้อฉาวของกรมตำรวจทั้งสามกรณีไม่ได้รับความเชื่อถือจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป เพราะกรมตำรวจมักแก้ข่าวล่าช้า ไม่ให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนอย่างเพียงพอและขาดการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร อันเป็นเหตุให้ผู้รับสารเกิดความสับสนและไม่ไว้วางใจ นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการแก้ข่าวอื้อฉาวของกรมตำรวจด้วย คือภาพพจน์ในทางลบของกรมตำรวจ บุคลิกของอธิบดีกรมตำรวจและสภาวะทางการเมืองในขณะนั้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งมีส่วนสนับสนุนในการแก้ข่าวอื้อฉาวของกรมตำรวจคือ กรมตำรวจยังไม่สามารถใช้สื่อมวลชนเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ แม้แต่สื่อทางวิทยุกระจายเสียงของกรมตำรวจ ซึ่งมีอยู่ 44 สถานีทั่วประเทศก็ตาม จึงทำให้การแก้ข่าวเหตุการณ์อื้อฉาวของกรมตำรวจระหว่าง พ.ศ. 2533-2534 ไม่ประสบความสำเร็จ

บรรณานุกรม :
ศิริวรรณ อนันต์โท . (2535). การแก้ข่าวเหตุการณ์อื้อฉาวของกรมตำรวจผ่านสื่อมวลชนระหว่าง พ.ศ.2533-2534.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ อนันต์โท . 2535. "การแก้ข่าวเหตุการณ์อื้อฉาวของกรมตำรวจผ่านสื่อมวลชนระหว่าง พ.ศ.2533-2534".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ อนันต์โท . "การแก้ข่าวเหตุการณ์อื้อฉาวของกรมตำรวจผ่านสื่อมวลชนระหว่าง พ.ศ.2533-2534."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
ศิริวรรณ อนันต์โท . การแก้ข่าวเหตุการณ์อื้อฉาวของกรมตำรวจผ่านสื่อมวลชนระหว่าง พ.ศ.2533-2534. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.