ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ผู้ใช้บริการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ผู้ใช้บริการ
นักวิจัย : ศิริวรรณ พิมพ์จันทร์
คำค้น : สำนักข่าวไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745811742 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48789
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทยโดยศึกษาจากทัศนะของนักหนังสือพิมพ์ผู้ใช้บริการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะการให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย และลักษณะการให้บริการที่นักหนังสือพิมพ์คาดหวังจากสำนักข่าวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางให้สำนักข่าวไทยได้ปรับปรุงการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยวิธีการเชิงการตลาด การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับแหล่งข้อมูลบุคคล 2 กลุ่มคือ ผู้บริหารของสำนักข่าวไทยและนักหนังสือพิมพ์ผู้ใช้บริการข่าวของสำนักข่าวไทยเพื่อหาคำตอบสำหรับประเด็นการบริหารองค์กรและการดำเนินงานของสำนักข่าวไทย ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพข่าวที่นำเสนอ การให้บริการข่าว และการกำหนดราคาของเอกสารข่าวของสำนักข่าวไทย จากผลการศึกษาที่ได้ พบว่านักหนังสือพิมพ์เห็นว่าคุณภาพข่าวของสำนักข่าวไทยเท่าที่ปรากฎออกมายังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก เนื่องจากสำนักข่าวไทยเป็นองค์กรของรัฐ มีการบริหารงาน การบังคับบัญชาตามระบบราชการ และมีอิทธิพลจากผู้บริหารหรือนักการเมืองเข้ามามีส่วนในการควบคุมด้วย จึงทำให้การนำเสนอข่าวส่วนใหญ่มุ่งสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลหรือบุคคลบางกลุ่ม และคุณภาพข่าวของสำนักข่าวไทยเองก็ไม่มีมากนักในแง่ของการเจาะลึก นอกจากนั้นยับพบว่า สำนักข่าวไทยมีข้อบกพร่องในการจัดส่งเอกสารข่าวให้ลูกค้าด้วยการใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งบริการได้ช้ามาก ไม่ทันต่อการนำไปใช้งาน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นว่าเป็นความล่าช้าที่เกิดขึ้นทั้งจากระบบกระบวนการทำข่าวและการส่งข่าวด้วย ส่วนประเด็นการกำหนดราคาค่าสมาชิกของเอกสารข่าวนั้น ผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่าอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ยังพอรับได้ แต่อาจเลิกรับในอนาคตหากมีการขึ้นราคาค่าสมาชิกในขณะที่การให้บริการยังเหมือนเดิม หรือสื่อมวลชนเองมีความจำเป็นในการใช้ข่าวของสำนักข่าวไทยน้อยลง

บรรณานุกรม :
ศิริวรรณ พิมพ์จันทร์ . (2535). การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ผู้ใช้บริการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ พิมพ์จันทร์ . 2535. "การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ผู้ใช้บริการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ พิมพ์จันทร์ . "การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ผู้ใช้บริการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
ศิริวรรณ พิมพ์จันทร์ . การวิเคราะห์การให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย : ทัศนะจากนักหนังสือพิมพ์ผู้ใช้บริการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.