ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ข่าวทหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ข่าวทหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
นักวิจัย : วิชุดา เทวะผลิน
คำค้น : ข่าวโทรทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745823236 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47965
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงวิธีการนำเสนอข่างทหาร กระบวนการผลิต และเนื้อหาของข่างทหารทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยอาศัยการวิเคราะห์เนื้อหาจากเทปข่าวทหารของ ททบ. 5 เป็นหลัก ใช้แนวคิดด้านการข่าวของทหาร แนวคิดเรื่องข่าว ทฤษฏีการครอบงำของสื่อมวลชน และแนวคิดเรื่องกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยมีดังนี้ จากการศึกษาพบว่า (1) ข่าวทหารจะมุ่งเสนอที่ตัวบุคคลมากกว่าเนื้อหาข่าว (2) ข่าวทหารแบ่งประเภทได้ดังนี้ ข่าวกิจกรรมทหาร ข่าวทหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทหาร ข่าวกึ่งภารกิจของทหารกับพลเรือน (3) อุดมการณ์ของทหารที่พบในข่าวคืออุดมการณ์รัฐไทย ได้แก่ อุดมการณ์ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

บรรณานุกรม :
วิชุดา เทวะผลิน . (2536). การวิเคราะห์ข่าวทหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชุดา เทวะผลิน . 2536. "การวิเคราะห์ข่าวทหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชุดา เทวะผลิน . "การวิเคราะห์ข่าวทหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
วิชุดา เทวะผลิน . การวิเคราะห์ข่าวทหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.