ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของแผนงานขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2520-2532

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของแผนงานขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2520-2532
นักวิจัย : สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
คำค้น : วัคซีน -- แง่เศรษฐกิจ , โรค -- การป้องกันและควบคุม , เด็ก -- โรค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745814245 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ทางด้านต้นทุนและผลได้ของแผนงานขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ที่ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ พ.ศ. 2520-2532 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์นี้คิดเฉพาะวัคซีน DTP, OPV, MEASLES, BCG และ T ในหญิงมีครรภ์ ซึ่งครอบคลุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนรวม 7 โรค คือ คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, ทัด, วัณโรค, และบาดทะยักในเด็กแรกเกิด ต้นทุนคิดเฉพาะค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุขโดยประมาณการจาก หมวดงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง มูลค่าวัคซีนที่ใช้ และการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศส่วนผลได้นั้นคิดเฉพาะผลได้ทางตรงของกระทรวงสาธารณสุขเป็นมูลค่าค่ารักษาพยาบาลที่ประหยัดได้จากจำนวนป่วยที่ป้องกันได้ และผลได้ทางอ้อมของสังคมเป็นมูลค่ารายได้ที่พึงได้รับรับในอนาคตจากจำนวนตายที่ป้องกันได้ จำนวนป่วยที่ป้องกันได้ประมาณการจากผลต่างของจำนวนป่วยในเงื่อนไขที่มีและไม่มีแผนงาน EPI ที่ประมาณการจากแบบจำลองเศรษฐมิติ ชนิดอนุกรมเวลาที่ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีความเหมาะสมจำนวนตายที่ป้องกันได้ประมาณการจากจำนวนป่วยที่ป้องกันได้โดยใช้อัตราป่วยตายเฉลี่ยของแต่ละโรค จากการศึกษาพบว่า วัคซีนที่มีอัตราส่วนผลได้/ต้นทุน มากที่สุด คือวัคซีน MEASLES เท่ากับ 55.30 รองลงมาคือ วัคซีน OPV, DTP, และ T ในหญิงมีครรภ์ เท่ากับ 4.58, 2.62, และ 2.56 ตามลำดับ ส่วนวัคซีน BCG ไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนได้/ต้นทุน ได้เนื่องจากผลได้จากการฉีกวัคซีนยังไม่ชัดเจน อัตราส่วนผลได้/ต้นทุน สรุปเป็นภาพรวมของทั้งแผนงานมีค่าเท่ากับ 3.96

บรรณานุกรม :
สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล . (2535). การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของแผนงานขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2520-2532.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล . 2535. "การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของแผนงานขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2520-2532".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล . "การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของแผนงานขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2520-2532."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล . การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของแผนงานขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2520-2532. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.