ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
นักวิจัย : ศิริชัย นิลนพคุณ
คำค้น : ตำรวจ , ความพอใจในการทำงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745833592 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47999
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างกันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อความพึงพอใจในงานซึ่งมีสมมติฐานหลัก 3 สมมติฐาน ดังนี้ 1. ความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ มีความแตกต่างกัน 2. ความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา 3. ความพึงพอใจในงานของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมงาน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรจำนวน 300 นาย ชั้นยศละ 100 นาย ส่วนชั้นยศร้อยตำรวจตรี 100 นาย ร้อยตำรวจโท 100 นายและร้อยตำรวจเอก 100 นาย เฉพาะกลุ่มนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองรองสารวัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและที่สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผลการศึกษาวิจัยพบว่าสมมติฐานทุกสมมติฐานได้รับการยอมรับดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงประกอบไปด้วยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะบางประการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานตำรวจในอนาคต

บรรณานุกรม :
ศิริชัย นิลนพคุณ . (2536). การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริชัย นิลนพคุณ . 2536. "การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริชัย นิลนพคุณ . "การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
ศิริชัย นิลนพคุณ . การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.