ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์รายการสุขภาพอนามัยทางโทรทัศน์ ที่มีต่อการส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์รายการสุขภาพอนามัยทางโทรทัศน์ ที่มีต่อการส่งเสริมสุขภาพ
นักวิจัย : ลัดดา ประพันธ์พงษ์ชัย
คำค้น : โทรทัศน์ -- การจัดรายการ , การวิเคราะห์เนื้อหา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745823309 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48206
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนเพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่ของรายการโทรทัศน์ที่มีต่อการส่งเสริมสุขภาพโดยผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะรายการและสปอตเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่แพร่ภาพในเดือนตุลาคม 2535 ทางสถานีโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 5 สถานีทุกรายการยกเว้นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยพบว่ามีรูปแบบรายการ 4 ประเภทคือ นิตยสารทางอากาศ 2 รายการ: สารคดี 8 รายการ ละครสั้น 3 รายการและรายการสนทนา 1 รายการ และพบว่ามีเนื้อหารายการในสาขาอายุรศาสตร์มากที่สุด รองลงมาได้แก่สาขาจิตเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์และสาขาอื่นๆและเนื้อหาดังกล่าวสะท้อนแนวคิดด้านการส่งเสริมสุขภาพในเรื่องความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและการรักษาพยาบาล ผลการศึกษาพบด้วยว่ามีเทคนิคการนำเสนอรายการ 4 ลักษณะคือการบรรยาย การบรรยายสลับการสัมภาษณ์ การสนทนาและนำเสนอในรูปแบบละครสั้น โดยสรุปพบว่าเนื้อหารายการสุขภาพอนามัยที่มีในสาขาต่างๆ สะท้อนแนวคิดเรื่องการป้องกันและการควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยซึ่งเป็นแนวทางความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจึงสรุปได้ว่าสื่อโทรทัศน์ได้ดำเนินการตามภาระหน้าที่ของสื่อและมีส่วนในการส่งเสริมสุขภาพ

บรรณานุกรม :
ลัดดา ประพันธ์พงษ์ชัย . (2536). การวิเคราะห์รายการสุขภาพอนามัยทางโทรทัศน์ ที่มีต่อการส่งเสริมสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลัดดา ประพันธ์พงษ์ชัย . 2536. "การวิเคราะห์รายการสุขภาพอนามัยทางโทรทัศน์ ที่มีต่อการส่งเสริมสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลัดดา ประพันธ์พงษ์ชัย . "การวิเคราะห์รายการสุขภาพอนามัยทางโทรทัศน์ ที่มีต่อการส่งเสริมสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
ลัดดา ประพันธ์พงษ์ชัย . การวิเคราะห์รายการสุขภาพอนามัยทางโทรทัศน์ ที่มีต่อการส่งเสริมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.