ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเพศศึกษาจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเพศศึกษาจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
นักวิจัย : ศักดิ์ชัย ศรีสอน
คำค้น : เพศศึกษา -- ไทย , นิตยสารปัญหาชีวิต , สื่อมวลชนกับเยาวชน -- ไทย , ปัญหาชีวิต , หนังสือพิมพ์ -- คอลัมน์เพศศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745771899 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48084
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเพศศึกษาจากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และศึกษาถึงความคิดเห็นในเรื่องเพศศึกษาของนักศึกษาครูหญิงชายในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยพบว่าโดยสัดส่วนแล้วนักศึกษาชายส่วนใหญ่อ่านเรื่องเพศศึกษาจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารมากกว่านักศึกษาหญิง นักศึกษาส่วนใหญ่อ่านนิตยาสารมากกว่าหนังสือพิมพ์ นิตยสารที่นักศึกษาครูอ่านเรื่องเพศศึกษามากที่สุดคือนิตยสารดาราภาพยนตร์ รองลงมาคือใกล้หมอ ส่วนหนังสือพิมพ์ที่นักศึกษาอ่านเรื่องเพศศึกษามากที่สุดคือ เดลินิวส์ รองลงมาคือไทยรัฐ แหล่งที่มาของหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่นักศึกษาอ่านนั้น ส่วนใหญ่มาจากห้องสมุด คอลัมน์ทางเพศที่นักศึกษาสนใจอ่านมากที่สุดคือคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องสุขวิทยาทางเพศ ในรอบ 1 เดือน นักศึกษาอ่านเรื่องเพศศึกษาไม่เป็นประจำ และเห็นว่าเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องควรรู้ ในการนำความรู้เกี่ยวกบเพศศึกษาที่อ่านจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโรคต่างๆ และการป้องกันโรคด้านสุขอนามัยทางเพศนักศึกษาชายอ่านมากที่สุดคือปัญหาการมีความสัมพันธ์ทางเพศ รองลงมาคือโรคต่างๆและการป้องกัน นักศึกษาหญิงอ่านมากที่สุดคือ สุขอนามัยทางเพศ รองลงมาคือโรคต่างๆ และการป้องกันสำหรับสาเหตุที่นักศึกษาครูไม่อ่านคอลัมน์เพศศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่สนใจ โดยเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ในด้านความคิดเห็นเรื่องเพศศึกษาพบว่านักศึกษาครูเพศหญิงและชายมีความรู้ความคิดเห็นในเรื่องเพศศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01 และนักศึกษาครูที่อ่านและไม่อ่านเรื่องเพศศึกษาจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีความคิดเห็นในเรื่องเพศศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระดับ 0.01

บรรณานุกรม :
ศักดิ์ชัย ศรีสอน . (2533). การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเพศศึกษาจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ชัย ศรีสอน . 2533. "การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเพศศึกษาจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ชัย ศรีสอน . "การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเพศศึกษาจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
ศักดิ์ชัย ศรีสอน . การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเพศศึกษาจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารของนักศึกษาวิทยาลัยครู ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.