ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง ที่จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง ที่จังหวัดปัตตานี
นักวิจัย : อิสรา ธีระวัฒน์สกุล
คำค้น : เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม , อุตสาหกรรม -- สถานที่ตั้ง -- ปัตตานี , ปัตตานี -- อุตสาหกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทนา จันทโร , อรุณี ประเสริฐศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745626279 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47954
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางขึ้น ที่จังหวัดปัตตานี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของสถานที่จัดตั้งและดำเนินการจัดตั้งเขตส่งเสริมฯ ซึ่งผลจากการศึกษาทำให้ทราบว่า เขตส่งเสริมฯจะอยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินการจัดตั้งโดย “คณะกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งปัตตานี” เงินลงทุนตามโครงการนี้เป็นงบประมาณแผ่นดินจำนวน 200 ล้านบาท (ราคาปี 2526) การก่อสร้างใช้เวลา 2 ปี และเริ่มดำเนินการได้ในปี 2528 โครงการนี้จำเป็นต้องใช้สาธารณูปโภคต่างๆ ดังนี้คือ – น้ำประปา 3,000 ม³/วัน จาก กองการประปา เทศบาลเมืองปัตตานี, –ไฟฟ้า 48,219 KW. จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, –โทรศัพท์ 368 เลขหมาย, –ระบบระบายน้ำ 5,950 ม³/วัน ประเภทอุตสาหกรรมที่มีลู่ทางการลงทุนในเขตส่งเสริมฯ (พื้นที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม 627.98 ไร่) – สิ่งทอ, - ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้คอร์ด, -ผลิตภัณฑ์เคมี, -ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง, -ผลิตภัณฑ์พลาสติก, -ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ, -ผลิตภัณฑ์จากแร่โลหะ, -เครื่องจักรกล, -เครื่องบริภัณฑ์ขนส่ง, -อาหารและเครื่องดื่ม, อื่นๆ อัตราผลตอบแทนทางสังคมของโครงการเท่ากับร้อยละ 46.32 ต่อปี อัตราผลตอบแทนการลงทุนทั้งสิ้นของโครงการเท่ากับร้อยละ 6.29 ต่อปี ผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการนี้สูงพอสมควรและพอสรุปได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจ เหมาะสมและเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาภูมิภาคแถบนี้

บรรณานุกรม :
อิสรา ธีระวัฒน์สกุล . (2526). การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง ที่จังหวัดปัตตานี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิสรา ธีระวัฒน์สกุล . 2526. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง ที่จังหวัดปัตตานี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิสรา ธีระวัฒน์สกุล . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง ที่จังหวัดปัตตานี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
อิสรา ธีระวัฒน์สกุล . การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง ที่จังหวัดปัตตานี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.