ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012
นักวิจัย : วรัชญา ปฐมบุรี , วิภาดา กิติรัตน์ตระการ , วิภาวดี กอเจริญรัตน์ , ฐิตินันท์ เอื้ออานวย
คำค้น : โปรตีน , การตลาด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : Sepr 28/55 ค4.7 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48409
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบัน (พ.ศ.2555) ค่านิยมการออกกาลังกายเป็นที่แพร่หลายในหมู่นิสิตนักศึกษา ประกอบกับการให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวย์โปรตีนเพื่อเสริมสร้างสรีระกล้ามเนื้อของร่างกาย ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวย์โปรตีนพร้อมวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในผู้ออกกาลังกายเพศชายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาด (Marketing mix) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 3.เพื่อวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนยี่ห้อใหม่ วิธีวิจัย เป็นการวิจัยภาคตัดขวางระยะสั้นโดยการสารวจด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อวัด Marketing mix สังกัป ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ วัดด้วย 16 ตัวแปร และข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัย มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 200 คน (100%) อายุเฉลี่ย 21.02 ± 1.47 ปี พบว่าส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเวย์โปรตีน มีผู้นาตลาด คือ Dymatize (31%) ผู้ท้าชิง คือ Optimum (19.5%) และ Proflex (10.5%) ปัจจัยที่สาคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ช่องทางการจัดจาหน่าย (7.77±1.23) > ราคาสินค้า (7.38±1.15) > คุณค่าของผลิตภัณฑ์ (6.96±1.23) > การส่งเสริมการขาย (5.13±1.54) ราคาที่เหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 408.63 ± 83.82 บาท/ปอนด์ ระยะเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเท่ากับ 11.97 ± 2.60 เดือน กีฬาที่นิยมเล่นสามอันดับ ได้แก่ ยกน้าหนัก (57.04%) วิ่ง (13.36%) ฟุตบอล (6.50%) สรุป แผนการตลาดของบริษัท มีเป้าหมายคือ ชิงส่วนแบ่งการตลาดเวย์โปรตีนจาก Dymatize ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 18-25 ปี ภายใน 2 ปี และขยายตลาดออกสู่ผู้ใช้กลุ่มอื่นๆใน 2 ปีถัดมา ช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ 1.จาหน่ายทางอินเตอร์เน็ต 2.ส่งผู้เสนอขายผลิตภัณฑ์ไปประชาสัมพันธ์และขายตรงตามศูนย์กีฬาในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 3.วางขายที่ร้านค้าสะดวกซื้อและศูนย์รวมอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนที่จะนาเสนอ คือชนิดไอโซเลท ขนาดบรรจุ 3 ปอนด์ ราคา 1,399 บาทและ 5 ปอนด์ ราคา 2,099 บาท

บรรณานุกรม :
วรัชญา ปฐมบุรี , วิภาดา กิติรัตน์ตระการ , วิภาวดี กอเจริญรัตน์ , ฐิตินันท์ เอื้ออานวย . (2555). การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรัชญา ปฐมบุรี , วิภาดา กิติรัตน์ตระการ , วิภาวดี กอเจริญรัตน์ , ฐิตินันท์ เอื้ออานวย . 2555. "การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรัชญา ปฐมบุรี , วิภาดา กิติรัตน์ตระการ , วิภาวดี กอเจริญรัตน์ , ฐิตินันท์ เอื้ออานวย . "การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
วรัชญา ปฐมบุรี , วิภาดา กิติรัตน์ตระการ , วิภาวดี กอเจริญรัตน์ , ฐิตินันท์ เอื้ออานวย . การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.