ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิวและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิวและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์
นักวิจัย : สายรุ้ง สาทลาลัย , ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์ , ธนากร อินทรักษ์
คำค้น : การใช้ยา , สิว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธิติมา เพ็งสุภาพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : Sepr 3/55 ค1.6 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/48405
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ยาไอโซเทรทิโนอินเป็นยาที่มีประสิทธิภาพมากในการรักษาสิว และเป็นยาที่มีผลข้างเคียงมากต่อหลาย ๆ ระบบในร่างกาย อาจเกิดอันตรายที่รุนแรงต่อหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโอกาสตั้งครรภ์ คือ สามารถทำให้เกิดทารกวิรูปได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาลักษณะหรือรูปแบบการใช้ยาและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากยาไอโซเทรทิโนอินชนิด รับประทานสำหรับรักษาสิวในหญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามในผู้หญิงอายุ 15-45 ปี จำนวน 100 คน ที่เคยใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิว ในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะของ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 18-27 ปี มีสถานภาพโสด เป็นนักเรียนนักศึกษาและเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง พบว่ามีเพียงร้อยละ 7 ที่ใช้ได้ตรงตามแนวทางการรักษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิวระดับรุนแรง แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางรายใช้ยา ในขณะที่มีข้อห้ามใช้ (ร้อยละ 3) ทำให้เหลือผู้ที่ใช้ยาตรงตามแนวทางการรักษาเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น ส่วนร้อยละ 93 ที่ใช้ไม่ตรงตามแนวทาง เป็นผู้ที่มีสิวระดับน้อยร้อยละ 48 และผู้ที่มีสิวระดับปานกลางร้อยละ สำหรับอาการข้างเคียงที่ พบส่วนใหญ่ คือ ริมผีปากแห้ง ผิวแห้ง และพบอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่ไม่เคยมีรายงานไว้ในการวิจัยก่อนหน้า ได้แก่ อาการประจำเดือนมาไม่ปกติ กระวนกระวาย ไม่มีสมาธิ และคอแห้ง โดยสรุปการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่มีการ ใช้ยาไอโซเทรทิโนอินไม่ตรงตามแนวทางการรักษาที่แนะนำ อีกทั้งยังมีการใช้ยาในรายที่มีข้อห้ามใช้ และบางราย ไม่ได้รับยาจากแพทย์ผิวหนังโดยตรง จากผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ แสดงว่าการใช้ยาไอโซเทรทริโนอินในการรักษาสิวยัง มีความไม่เหมาะสม เช่น จำกัดการสั่งใช้เฉพาะแพทย์ผิวหนังในรายที่มีสิวระดับรุนแรงหรือรักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้ว ไม่ได้ผลเท่านั้น และอาจมีการจัดทำใบประกอบการสั่งใช้ยาไอโซเทรทิโนอิน เป็นต้น

บรรณานุกรม :
สายรุ้ง สาทลาลัย , ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์ , ธนากร อินทรักษ์ . (2555). การศึกษาการใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิวและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายรุ้ง สาทลาลัย , ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์ , ธนากร อินทรักษ์ . 2555. "การศึกษาการใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิวและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สายรุ้ง สาทลาลัย , ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์ , ธนากร อินทรักษ์ . "การศึกษาการใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิวและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
สายรุ้ง สาทลาลัย , ภรณ์ทิพย์ สร้อยพิทักษ์ , ธนากร อินทรักษ์ . การศึกษาการใช้ยาไอโซเทรทิโนอินชนิดรับประทานสำหรับรักษาสิวและอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นในหญิงวัยเจริญพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.