ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
นักวิจัย : รุ่งอรุณ กรุดนิ่ม , ภาวิตรา แก้วไทรหงวน , รวิธิดา คุณานพรัตน์
คำค้น : ยาเม็ดเคี้ยว , ไอโซฟลาโวน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ , วรธัช ฐิติกรพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : Sepr 14/55 ค2.16 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49138
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไอโซฟลาโวนเป็นองค์ประกอบในถั่วเหลืองที่มีฤทธิ์ทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนให้แก่ร่างกาย สามารถลดกลุ่มอาการหมดประจำเดือน ซึ่งเกิดจากการที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองที่มีลักษณะทางกายภาพเหมาะสม และสามารถแตกกระจายตัวในนํ้าได้เร็ว สูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองที่มีปริมาณไอโซฟลาโวนร้อยละ 20 นํ้าหนักเม็ดยา 1000 มิลลิกรัม พัฒนาด้วยวิธีการตอกตรง โดยศึกษาผลของ ชนิดของสารช่วยแตกตัว อัตราส่วนระหว่างไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลสซึ่งใช้เป็นสารช่วยตอกตรงและแล็กโทสซึ่งใช้เป็นสารเพิ่มปริมาณ และปริมาณของสารช่วยแตกตัวในสูตรตำรับ ต่อความกร่อนของยาเม็ดและเวลาที่ใช้ในการแตกตัวในนํ้าที่อุณหภูมิ 37 และ 50 องศาเซลเซียส คัดเลือกสูตรตำรับยาเม็ดที่มีความกร่อนตํ่า และมีระยะเวลาในการแตกตัวเร็ว เพื่อประเมินคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัวภายใต้สภาวะความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 75 และอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่าสูตรตำรับที่เหมาะสมมีครอสพอวิโดนเป็นสารช่วยแตกตัวปริมาณร้อยละ 5 และมีอัตราส่วนระหว่างไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลสและแล็กโทสเป็น 1:1 โดยเม็ดยา ที่ได้มีความแข็ง 5.9 กิโลปอนด์ ความกร่อนร้อยละ 0.03 ระยะเวลาในการแตกตัวของเม็ดยาในนํ้าอุณหภูมิ 37 และ 50 องศาเซลเซียส เป็น 2.2 และ 6.0 นาที ตามลำดับ การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญพบว่ายาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง 1 เม็ดที่ผลิตได้มีปริมาณจีนีสทีน 60.7 มิลลิกรัม และผลการศึกษาความคงตัว พบว่าเม็ดยามีปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้น และมีความแข็งลดลงเมื่อเก็บในสภาวะเร่ง ส่วนการกลบรสของตัวยาสำคัญให้มีรสที่น่าพึงพอใจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

บรรณานุกรม :
รุ่งอรุณ กรุดนิ่ม , ภาวิตรา แก้วไทรหงวน , รวิธิดา คุณานพรัตน์ . (2555). การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งอรุณ กรุดนิ่ม , ภาวิตรา แก้วไทรหงวน , รวิธิดา คุณานพรัตน์ . 2555. "การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งอรุณ กรุดนิ่ม , ภาวิตรา แก้วไทรหงวน , รวิธิดา คุณานพรัตน์ . "การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
รุ่งอรุณ กรุดนิ่ม , ภาวิตรา แก้วไทรหงวน , รวิธิดา คุณานพรัตน์ . การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเคี้ยวผสมไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.