ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟ
นักวิจัย : ปิยะณัฐ สวัสดี , เปรมสุดา โคผดุง
คำค้น : โปรโมเตอร์ , ยีนส์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บดินทร์ ติวสุวรรณ| , มิตร ปทีปวณิช , วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : Sepr 18/55 ค3.2 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอสอาร์เอฟ (SRF) เป็นหนึ่งในสมาชิกของ MADS box family ทา หน้าที่เป็นทรานสคริปชั่นแฟคเตอร์ โดยจับกับ serum response element (SRE) บนยีนหลายชนิด เช่น c-fos, fosB และ junB ซึ่งเป็น proto-oncogene โดยเอสอาร์เอฟ มีหน้าที่สาคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงเซลล์ จากการศึกษาวิจัยก่อนหน้าพบว่าโปรโมเตอร์ของ ยีนเอสอาร์เอฟมีลา ดับเบสกวานีนซ้า กันหลายตา แหน่ง (5’-GGGAAAGGGAAGGGAAGTTGGGGGTAGGGG-3’) สามารถเกิดโครงสร้างจีควอดรูเพล็กซ์ได้ ในงานวิจัยนี้ได้ทา การศึกษาผลของ PIPER ซึ่งเป็นสารกลุ่ม perylene diimides ต่อการเกิดโครงสร้างจีควอดรูเพล็กซ์ โดยใช้เทคนิค circular dichroism (CD) และ ultraviolet-visible spectroscopy จาก ผลการศึกษาพบว่า PIPER สามารถเหนี่ยวนาให้เกิดโครงสร้างจีควอดรูเพล็กซ์แบบ parallel ได้ แต่ในสภาวะที่มี โพแทสเซียมหรือโซเดียมไอออน PIPER จะเหนี่ยวนาให้เกิดรูปแบบของจีควอดรูเพล็กซ์แบบ parallel และ mixed parallel/antiparallel ตามลา ดับ เมื่อทา การศึกษาหาค่า melting temperature (Tm) พบว่า PIPER ช่วยให้ จีควอดรูเพล็กซ์มีความตัวทางอุณหพลศาสตร์เพิ่มขึ้น (Tm > 75 °C) นอกจากนี้ผลการทดลองด้วยวิธี UV absorption titration พบสเปกตรัมของ PIPER ที่ได้หลังการไทเทรตเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ซึ่งเป็น หลักฐานสนับสนุนการเกิดอันตรกิริยาระหว่าง PIPER และจีควอดรูเพล็กซ์ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า PIPER เป็น ลิแกนด์หนึ่งที่สามารถจับและเหนี่ยวนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจีควอดรูเพล็กซ์ได้ พร้อมทั้งช่วยให้เกิด ความคงตัวทางอุณหพลศาสตร์มากขึ้นด้วย

บรรณานุกรม :
ปิยะณัฐ สวัสดี , เปรมสุดา โคผดุง . (2555). ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะณัฐ สวัสดี , เปรมสุดา โคผดุง . 2555. "ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะณัฐ สวัสดี , เปรมสุดา โคผดุง . "ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ปิยะณัฐ สวัสดี , เปรมสุดา โคผดุง . ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.