ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบแนวทางดิ่ง ที่เหมาะสมที่สุดของถนน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบแนวทางดิ่ง ที่เหมาะสมที่สุดของถนน
นักวิจัย : สรวิศ นฤปิติ
คำค้น : ถนน -- การออกแบบและการสร้าง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดิเรก ลาวัณย์ศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745791482 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49056
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

การออกแบบแนวทางดิ่งมีจุดประสงค์ที่จะหาแนวเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แนวเส้นทางที่ได้จากการออกแบบโดยวิศวกรอาจจะยังไม่ใช่แนวเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อพัฒนาวิธีออกแบบ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบแนวทางดิ่งที่เหมาะสมที่สุด วิธีออกแบบพัฒนาขึ้นจากกระบวนการฮิวริสติค โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอนหาผลลัพธ์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนแรกเป็นการหาแนวทางดิ่งเบื้องต้นที่มีค่าใช้จ่ายน้อยและ สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อจำกัดของการออกแบบ ขั้นตอนที่สองเป็นการหาองค์ประกอบทางเรขาคณิตเริ่มต้นจากแนวทางดิ่งเบื้องต้น ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการหาองค์ประกอบทางเรขาคณิตที่เหมาะสมที่ให้แนวเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แบบจำลองทางดิ่งเบื้องต้นเป็นการแปลงแบบจำลองแนวทางดิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้เป็นแบบง่ายโดยใช้สมมติฐานค่าความสูงของดินตัดและดินถม และ หาผลลัพธ์โดยวิธีการโปรแกรมเชิงเส้นองค์ประกอบทางเรขาคณิตเริ่มต้นหาได้จากการสร้างวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่จำลองการออกแบบของวิศวกรเพื่อหาจุดตัดแนวดิ่ง และ ความยาวโค้งเริ่มต้น แบบจำลององค์ประกอบทางเรขาคณิตที่เหมาะสมสร้างขึ้นเป็นแบบจำลองไม่เชิงเส้นใช้สำหรับหาแนวเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากปริมาณงานดินน้อยที่สุด และ หาผลลัพธ์โดยวิธีค้นหาโดยตรง จากนั้นนำวิธีออกแบบที่พัฒนาขึ้นมาเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ นำมาทดสอบกับเส้นทางยาว 4.2 กิโลเมตรพบว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากปริมาณงานดินลงได้มาก และช่วยให้ออกแบบรวดเร็วและได้เส้นทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
สรวิศ นฤปิติ . (2534). การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบแนวทางดิ่ง ที่เหมาะสมที่สุดของถนน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรวิศ นฤปิติ . 2534. "การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบแนวทางดิ่ง ที่เหมาะสมที่สุดของถนน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรวิศ นฤปิติ . "การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบแนวทางดิ่ง ที่เหมาะสมที่สุดของถนน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
สรวิศ นฤปิติ . การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบแนวทางดิ่ง ที่เหมาะสมที่สุดของถนน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.