ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริการข่าวสารบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริการข่าวสารบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด
นักวิจัย : สันทัด จีระธรรมสุนทร
คำค้น : ข่าวสาร , บริษัท การบินไทย จำกัด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745789399 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49088
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงลักษณะของการบริการข่าวสารบิน เครื่องของบริษัทการบินไทย จำกัด ด้วยวิธีการวิจัยถึงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตโดยการเข้าไปมีส่วนร่วม ผลการวิจัยโดยใช้แนวคิดทางไซเบอร์เนติกพบว่า ราคาค่าโดยสารเป็นตัวกำหนดความมากน้อย และคุณภาพของการบริการข่าวสารบนเครื่องบิน และยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ, ทรัพยากรและความต้องการของผู้โดยสารอีกด้วย ดังนั้นผู้ควบคุมระบบจึงมีหน้าที่ปรับการไหลเวียนของข่าวสารเท่าที่จะทำได้ เมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนองในทางลบเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดความสมดุลขึ้นในระบบการบริการทั้งหมด นั้นคือ การสนองความต้องการของผู้โดยสารในด้านข่าวสาร ซึ่งเท่ากับเป็นการควบคุมผู้โดยสารให้อยู่ในความสงบได้ในระดับหนึ่งระหว่างการเดินทาง จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะในระดับองค์กรและโครงสร้างของชุดพนักงานฯ ในแต่ละเที่ยวบินให้เหมาะสมกับงานบริการข่าวสารบนเครื่องบิน ซึ่งจะมีการแข่งขันอย่างมากมายในอนาคตอันใกล้

บรรณานุกรม :
สันทัด จีระธรรมสุนทร . (2534). การบริการข่าวสารบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันทัด จีระธรรมสุนทร . 2534. "การบริการข่าวสารบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สันทัด จีระธรรมสุนทร . "การบริการข่าวสารบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
สันทัด จีระธรรมสุนทร . การบริการข่าวสารบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.