ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล (Paphiopedilum niveum) (Rchb.f) Stein

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล (Paphiopedilum niveum) (Rchb.f) Stein
นักวิจัย : เกษม อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไคโตซานจากเปลือกกุ้งและเห็ดพื้นบ้าน

2. เพื่อศึกษาผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล
3. เพื่อศึกษาผลของไคโตซานต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ที่มีผลต่อความต้านทานโรค ในกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล

บรรณานุกรม :
เกษม อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล . (). การประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล (Paphiopedilum niveum) (Rchb.f) Stein.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกษม อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล . . "การประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล (Paphiopedilum niveum) (Rchb.f) Stein".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกษม อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล . "การประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล (Paphiopedilum niveum) (Rchb.f) Stein."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
เกษม อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล , พรรณี อัศวตรีรัตนกุล . การประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล (Paphiopedilum niveum) (Rchb.f) Stein. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .