ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาออนโทโลยีด้านการปรับตัวด้านสุขภาพตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาออนโทโลยีด้านการปรับตัวด้านสุขภาพตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ
นักวิจัย : วิสิทธิ์ บุญชุม , เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ , มัลลิกา เกลี้ยงเคล้า
คำค้น : Ontology , Personal Health Adaptation Related to Climate Change , Semantic Rule
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นในปัจจุบันมนุษย์จึงต้องการระบบ สารสนเทศในการนำเสนอข้อมูลความรู้สำหรับนำไปใช้ในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ เว็บเชิงความหมาย คือ แนวคิดในการเพิ่มคำอธิบายข้อมูลเพื่ออธิบายความหมายของเนื้อหาในเอกสารใด ๆ และแสดงส่วนคำอธิบายพร้อม เนื้อหานั้นให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและประมวลผลได้โดยอัตโนมัติ โดยการอธิบายความหมาย ของข้อมูลจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้าง บทความนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีเรื่องการปรับตัวด้านสุขภาพ ตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดคำศัพท์และโครงสร้างแก่ข้อมูล โดยผู้เขียน นำเสนอการใช้กฎเชิงความหมายร่วมกับออนโทโลยีเพื่อใช้ในการอนุมานความรู้ตามโครงสร้างออนโทโลยีให้มีความ ครบถ้วนขึ้น โดยผลการทดสอบพบว่าออนโทโลยีและกฎเชิงความหมายสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนด โครงสร้างข้อมูลให้แก่องค์ความรู้ได้


บรรณานุกรม :
วิสิทธิ์ บุญชุม , เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ , มัลลิกา เกลี้ยงเคล้า . (2558). การพัฒนาออนโทโลยีด้านการปรับตัวด้านสุขภาพตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิสิทธิ์ บุญชุม , เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ , มัลลิกา เกลี้ยงเคล้า . 2558. "การพัฒนาออนโทโลยีด้านการปรับตัวด้านสุขภาพตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิสิทธิ์ บุญชุม , เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ , มัลลิกา เกลี้ยงเคล้า . "การพัฒนาออนโทโลยีด้านการปรับตัวด้านสุขภาพตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
วิสิทธิ์ บุญชุม , เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ , มัลลิกา เกลี้ยงเคล้า . การพัฒนาออนโทโลยีด้านการปรับตัวด้านสุขภาพตามการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.