ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิจัย : อินทิรา เตรียมอมรวุฒิ
คำค้น : ข้ออักเสบ -- การรักษาด้วยยา , ความไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง , การใช้ยา -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิฤดี เหมะจุฑา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745795593 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47741
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยนอกคลินิกโรคข้อของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระหว่างเดือนมิถุนายน 2533 ถึงเดือนมกราคม 2534 การสืบหาผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาตามสั่งในผู้ป่วยโรคข้อจำนวน 250 ราย โดยวิธีสัมภาษณ์พบ 85 ราย (41.5%) จากบัตรตรวจโรคพบ 79 ราย (38.5%) เมื่อใช้สองวิธีร่วมกันพบ 121 ราย (59%) และมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาตามสั่ง 43 ราย (20.9%) สามารถสืบหาได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดในสองวิธี พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 51 มีลักษณะการใช้ยาไม่ตรงตามสั่งที่มีความสำคัญทางคลินิก และร้อยละ 51 เป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งโดยวิธีทดสอบไคสแควร์จากทั้งหมด 37 ปัจจัย ปรากฏว่าปัจจัยส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องได้แก่ ปัญหาซับซ้อนของโรค แรงจูงใจในการใช้ยา (P<0.05) และความเห็นของผู้ป่วยต่อประสิทธิภาพของยา ค่ายา (P<0.1) ปัญหาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งในผู้ป่วยโรคข้อ มีความสำคัญและควรได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจัยเกี่ยวข้องที่พบจะช่วยในการระบุบ่งชี้กลุ่มผู้ป่วยที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อให้วิธีการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการใช้ยาด้วยตนเองของผู้ป่วยได้ต่อไป

บรรณานุกรม :
อินทิรา เตรียมอมรวุฒิ . (2534). การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อินทิรา เตรียมอมรวุฒิ . 2534. "การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อินทิรา เตรียมอมรวุฒิ . "การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
อินทิรา เตรียมอมรวุฒิ . การศึกษาความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยโรคข้อ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.