ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา
นักวิจัย : วีระศักดิ์ พุทธาศรี
คำค้น : ต้นทุนและประสิทธิผล , การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน , ทันตแพทย์ , การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- แง่เศรษฐกิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พงศา พรชัยพิเศษกุล , วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746311557 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47771
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ของนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา รับราชการ 3 ปีหลังจากจบการศึกษา หรือจะต้องชดใช้เงิน 400,000 บาท ถ้าไม่ต้องการับราชการ ใช้การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ โดยศึกษาต้นทุนการผลิตทันตแพทย์จาก 5 สถาบัน และต้นทุนการทำงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน เปรียบเทียบกับผลได้จากการปฏิบัติงานทันตกรรม โดยใช้พื้นที่ศึกษาโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด ของจังหวัดขอนแก่น การศึกษาพบว่า ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิต ทันตแพทย์ 1 คน เป็น 1,747,786.53 บาท (สูงสุดคือมหาวิทยาลัยมหิดล 2,512,412.64 บาท ต่ำสุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 976,683.13 บาท) ต้นทุนเฉลี่ยของการมีทันตแพทย์ทำงานในโรงพยาบาลชุมชน 92,762,53 บาท (ค่าสูงสุด 594,074.22 บาท) ในส่วนของผลได้จากการทำงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนของรัฐนั้น พบว่ามีค่าผลได้เฉลี่ยเป็น 294,949.17 บาท (ค่าสูงสุด 594,049.22 บาท และค่าต่ำสุด 69,197.22 บาท) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ พบว่าจำนวนปีที่ทันตแพทย์ควรรับราชการ เพื่อให้ต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับผลได้เฉลี่ย คือ 8.64 ปี และกรณีที่ไม่ต้องการรับราชการ ก็ต้องชดใช้เงินจำนวน 3,494,679.10 บาท (ราคาปี 2537) จากผลการศึกษาใช้การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์นี้ จะสรุปได้ว่านโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาในปัจจุบัน ยังไม่เหมาะสม และควรได้รับการปรับปรุง เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทันตแพทย์รัฐบาลและสังคม

บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ พุทธาศรี . (2538). การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระศักดิ์ พุทธาศรี . 2538. "การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระศักดิ์ พุทธาศรี . "การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
วีระศักดิ์ พุทธาศรี . การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.