ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุวรรณี โพธิศรี
คำค้น : โรคเอดส์ในสื่อมวลชน , สื่อมวลชน , การสื่อสารระหว่างบุคคล , พฤติกรรมสุขภาพ , โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745794864 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47624
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารโดยทั่วไปและข่าวสารโรคเอดส์ และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเปิดรับข่าวสารโรคเอดส์กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมในกรรมในการเปิดรับข่าวสารโรคเอดส์ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยทำการสุ่มตัวอย่างมาศึกษาจำนวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าที และค่าซี ซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ ผลการวิจัยพบว่า 1. การเปิดรับข่าวสารทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียน โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีผู้เปิดรับมากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร คู่สมรส และเพื่อน ตามลำดับ ส่วนในเรื่องข่าวสารโรคเอดส์ สื่อที่เปิดรับมากที่สุดคือ โทรทัศน์ รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ คู่สมรส และเพื่อน ตามลำดับ 2. ในเรื่องข่าวสารทั่วไป พบว่าอายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับหนังสือพิมพ์ เพศ อายุและอาชีพ มีความสัมพันธ์กับสื่อสารกับบิดา มารดา ญาติพี่น้อง และครูอายุและอาชีพ มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นอกจากนี้รายได้ยังมีความสัมพันธ์กับการสื่อสารกับคู่สมรส และการศึกษามีความสัมพันธ์กับการสื่อสารกับเพื่อน และครู ส่วนข่าวสารโรคเอดส์ พบว่าเพศ อายุ รายได้ และการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเปิดรับนิตยสาร รายได้และการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเปิดรับหนังสือพิมพ์และโปสเตอร์ อาชีพและรายได้มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารกับคู่สมรส เพื่อน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข และรายได้มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารกับครู 3. ปริมาณการเปิดรับข่าวสารโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ 4. สื่อมวลชนเป็นสื่อที่มีบทบาทในการให้ความรู้ และการยอมรับปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์สูงที่สุด 5. ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละสังกัด มีพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารโรคเอดส์ต่างกัน แต่ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ไม่ต่างกัน 6. พฤติกรรมในการถ่ายทอดข่าวสารโรคเอดส์ของผู้ปกครองนักเรียนแต่ละสังกัด ไม่ต่างกันในด้านระดับความผูกพันระหว่างบุคคล และความคล้ายคลึงกันด้านเพศ อายุ อาชีพ และการศึกษา

บรรณานุกรม :
สุวรรณี โพธิศรี . (2535). การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณี โพธิศรี . 2535. "การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณี โพธิศรี . "การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
สุวรรณี โพธิศรี . การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.