ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนภูมิสมดุลวัฏภาคไมเซลล์ของสารลดแรงตึงผิว: อิทธิพลของความกระด้างของน้ำ.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนภูมิสมดุลวัฏภาคไมเซลล์ของสารลดแรงตึงผิว: อิทธิพลของความกระด้างของน้ำ.
นักวิจัย : วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข . (2537). แผนภูมิสมดุลวัฏภาคไมเซลล์ของสารลดแรงตึงผิว: อิทธิพลของความกระด้างของน้ำ..
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข . 2537. "แผนภูมิสมดุลวัฏภาคไมเซลล์ของสารลดแรงตึงผิว: อิทธิพลของความกระด้างของน้ำ.".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข . "แผนภูมิสมดุลวัฏภาคไมเซลล์ของสารลดแรงตึงผิว: อิทธิพลของความกระด้างของน้ำ.."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537. Print.
วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข . แผนภูมิสมดุลวัฏภาคไมเซลล์ของสารลดแรงตึงผิว: อิทธิพลของความกระด้างของน้ำ.. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2537.