ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำเพาะงอกเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลานิล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำเพาะงอกเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลานิล
นักวิจัย : กรรณิการ์ ห้วยแสน , ชาญณรงค์ ชมนาวัง , สุภาพร พุ่มริ้ว , พนอจิต นิติสุข , เกียรติพงษ์ เจริญจิตต์
คำค้น : ไอศกรีมโยเกิร์ต , การสกัดแคลเซียม , แคลเซียม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : มทร.อีสาน ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาผลของการเติมผงแคลเซียมสกัดจากกระดูกปลานิลที่มีปริมาณแคลเซียมร้อยละ 25.59 ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวเหนียวดำเพาะงอกให้มีปริมาณแคลเซียมที่เติมเท่ากับ 60, 80 และ 100 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของตัวอย่าง ผลการทดลองพบว่า การเติมผงแคลเซียมสกัดจากกระดูกปลานิลไม่มีผลต่อค่าการแยกตัวของน้ำ ค่าความหนืด ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าปริมาณกรดทั้งหมด ค่าปริมาณกาบา ค่าความสว่าง (L*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) (p>0.05) แต่มีผลต่อค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าปริมาณแคลเซียมทั้งหมดของตัวอย่าง (p?0.05) ส่วนผลต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสพบว่า การเติมผงแคลเซียมสกัดจากกระดูกปลานิลไม่มีผลต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัส (p>0.05) โดยมีค่าการยอมรับรวมอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย-ชอบปานกลาง การศึกษาผลของอัตราส่วนโยเกิร์ตข้าวเหนียวดำต่อไอศกรีมเหลว (60:40, 70:30 และ 80:20) ที่เติมผงสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลานิลให้มีปริมาณแคลเซียมที่เติมเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของตัวอย่าง ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนโยเกิร์ตข้าวเหนียวดำต่อไอศกรีมเหลวมีผลต่อค่าร้อยละอัตราการฟู ปริมาณกรดทั้งหมด และจำนวนแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติค (p?0.05) แต่ไม่มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส (ค่าความแน่นเนื้อและค่าการยึดเกาะ) ปริมาณของแข็งทั้งหมด และสมบัติด้านสี (L*, a* และ b*) (p>0.05) ส่วนผลต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสพบว่า อัตราส่วนโยเกิร์ตข้าวเหนียวดำต่อไอศกรีมเหลวมีผลต่อค่าการยอมรับด้านรสชาติ และการยอมรับรวม (p?0.05) อย่างไรก็ตามตัวอย่างที่เตรียมโดยใช้อัตราส่วนโยเกิร์ตข้าวเหนียวดำต่อไอศกรีมเหลวเท่ากับ 60:40 และ70:30 มีค่าคะแนนการยอมรับด้านรสชาติและการยอมรับรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งมีค่าสูงสุดอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย-ชอบปานกลาง และชอบปานกลาง-ชอบมาก ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ ห้วยแสน , ชาญณรงค์ ชมนาวัง , สุภาพร พุ่มริ้ว , พนอจิต นิติสุข , เกียรติพงษ์ เจริญจิตต์ . (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำเพาะงอกเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลานิล.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
กรรณิการ์ ห้วยแสน , ชาญณรงค์ ชมนาวัง , สุภาพร พุ่มริ้ว , พนอจิต นิติสุข , เกียรติพงษ์ เจริญจิตต์ . 2558. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำเพาะงอกเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลานิล".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
กรรณิการ์ ห้วยแสน , ชาญณรงค์ ชมนาวัง , สุภาพร พุ่มริ้ว , พนอจิต นิติสุข , เกียรติพงษ์ เจริญจิตต์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำเพาะงอกเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลานิล."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2558. Print.
กรรณิการ์ ห้วยแสน , ชาญณรงค์ ชมนาวัง , สุภาพร พุ่มริ้ว , พนอจิต นิติสุข , เกียรติพงษ์ เจริญจิตต์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำเพาะงอกเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลานิล. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2558.