ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการศึกษาสายวิชาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการศึกษาสายวิชาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : ดวงใจ พูนผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาสายวิชาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาสายวิชาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง และเกรดเฉลี่ยสะสมและ 3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการศึกษาสายวิชาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (One - way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD (Least - Significant Different) ผลการวิจัยพบว่านักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาสายวิชาชีพในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับพอใจอย่างมากโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้านวัดผลประเมินผล ด้านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาสายวิชาชีพโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่พบความแตกต่างกันในด้านวัดผลประเมินผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจ ต่อการจัดการศึกษาสายวิชาชีพโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่พบความแตกต่างกันในด้านครูผู้สอนและด้านสื่อการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่ผู้ปกครองมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาสายวิชาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกันแต่พบความแตกต่างด้านครูผู้สอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาสายวิชาชีพโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบความแตกต่างกันในรายด้านดังต่อไปนี้ ด้านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

บรรณานุกรม :
ดวงใจ พูนผล . (2556). การจัดการศึกษาสายวิชาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
ดวงใจ พูนผล . 2556. "การจัดการศึกษาสายวิชาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
ดวงใจ พูนผล . "การจัดการศึกษาสายวิชาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, 2556. Print.
ดวงใจ พูนผล . การจัดการศึกษาสายวิชาชีพของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้; 2556.