ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นักวิจัย : ผาณิตย์ ทั่วจบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนกับหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดจันดี อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 20 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่3 จำนวน 6 แผน ใช้เวลาสอน 6 คาบ คาบละ 60 นาที แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Number แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าสถิติพื้นฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอน ร้อยละ 85.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

บรรณานุกรม :
ผาณิตย์ ทั่วจบ . (2556). ผลของการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
ผาณิตย์ ทั่วจบ . 2556. "ผลของการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3".
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
ผาณิตย์ ทั่วจบ . "ผลของการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3."
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, 2556. Print.
ผาณิตย์ ทั่วจบ . ผลของการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้; 2556.