ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนในงานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนในงานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นักวิจัย : สิริอร แก้วลาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนในงานอาชีพ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือแบบ STAD และได้รับการสอนแบบปกติ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และเพื่อศึกษาความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ STAD กับการสอนแบบปกติกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 60 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนในงานอาชีพซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .72 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม และมีการวัดผลเฉพาะหลังการทดลอง (Control group posttest-only design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าทีสำหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระผลการวิจัยพบว่า1. คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนในงานอาชีพของนักเรียนที่สอนแบบเรียนร่วมมือแบบ STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t29 = 6.09 , P < .001 2. คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนในงานอาชีพของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเรียนร่วมมือแบบ STAD สูงกว่าของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t58 = 7.92 , P < .001)

บรรณานุกรม :
สิริอร แก้วลาย . (2556). ผลของการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนในงานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
สิริอร แก้วลาย . 2556. "ผลของการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนในงานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ".
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.
สิริอร แก้วลาย . "ผลของการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนในงานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."
    นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, 2556. Print.
สิริอร แก้วลาย . ผลของการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนในงานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้; 2556.